Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν. - Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012

Γιά νά κατακτήσουμε τόν οὐρανό. Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου

Ἐφόσον ζῆς στήν πρόσκαιρη ζωή, σέ προτρέπω, νά ἀποφεύγης νά πηγαίνης σέ θέατρα, κινηματογράφους, καφενεῖα, ταβέρνες, χορούς, διασκεδάσεις, διότι ὅσο συχνάζεις σέ αὐτά ὄχι μόνο δέν ἔχεις νά ὠφεληθῆς, ἀλλά καί μεγάλη βλάβη θά ἀποκομίσης. Νά προτιμᾶς καλλίτερα νά πηγαίνης σέ ἱερές ἀκολουθίες, σέ αἴθουσες πού γίνονται εὐαγγελικά κηρύγματα, διδασκαλίες καί ἠθικές διαλέξεις, ὠφέλιμες καί ψυχωφελεῖς, σέ ἱερούς καί ἁγίους τόπους, ὅπου ὑπάρχουν λείψανα ἁγίων, εἰκόνες θαυματουργές καί ἄνθρωποι ἐνάρετοι γιά νά ἔχης πολλή τήν ὠφέλεια...
    Καθώς ἡ μέλισσα περιέρχεται πολλούς τόπους χωρίς νά σταματᾶ τά εὐώδη ἄνθη, ἔτσι καί σύ, ἀγαπητέ, φεῦγε τούς τόπους ἐκείνους στούς ὁποίους συνέρχονται, καί κάμνουν συσκέψεις οἱ πονηροί, οἱ ἀσεβεῖς καί οἱ διεφθαρμένοι ἄνθρωποι. Σύχναζε ἐκεῖ πού συνέρχονται οἱ καλοί, οἱ εὐσεβεῖς καί οἱ θεοφοβούμενοι ἄνθρωποι τρυγώντας τό μέλι τῶν ἀρετῶν τους...
Φρόντιζε νά βρίσκης ἐναρέτους ἀνθρώπους, πνευματικούς πεπειραμένους, διακριτικούς γιά νά ὠφελεῖσαι ἀπό τήν ἐπικοινωνία μαζί τους καί νά ζητᾶς ἀπό αὐτούς συμβουλές καί ὁδηγίες. 
Διότι ὅπως ἐκεῖνος πού συναναστρέφεται μέ κακούς, πονηρούς καί διεφθαρμένους ἄνδρες ἤ γυναῖκες παίρνει ἀπό τίς κακίες τους καί σιγά σιγά ἐξομοιώνεται μέ αὐτούς, ἔτσι καί ἐκεῖνος πού ἐπικοινωνεῖ μέ σοφούς, συνετούς καί ἐναρέτους ἀνθρώπους μετέχει στήν ἀρετή τους καί σιγά σιγά ὁμοιάζει μέ αὐτούς.

Μοῦ γράφεις ὅτι ζῆς ὡς κοσμικός. Πρόσεξε μή σέ πλανήσει ὁ διάβολος, σέ αἰχμαλωτίσει καί σέ κάμει δοῦλον του. Τί καλόν προσδοκᾶς ἀπό τόν διάβολο καί τρέχεις πίσω του καί τόν ἀκολουθεῖς; Φρόντισε μέ ὅλες σου τίς δυνάμεις νά τοῦ φύγης...
Φρόντισε νά μελετᾶς τήν ἁγία Γραφή, τούς βίους τῶν Ἁγίων, πατερικά καί ἄλλα ἠθικά θρησκευτικά βιβλία, νά προσεύχεσαι, νά ἐξομολογῆσαι, νά κοινωνῆς τῶν ἀχράντων, νά ἀγαπᾶς τόν Θεό, τόν πλησίον, νά ἔχης ταπείνωση, ὑπομονή, ἐγκράτεια, πραότητα, πίστη καί ἐλπίδα.

Ἡ σημερινή πονηρή γενεά ἐγκατέλειψε τόν Θεό καί ἀκολουθεῖ τόν ἐχθρό της καί ἐπίβουλο διάβολο, καί τρέχει ἀχαλίνωτα στούς κρημνούς τῆς ἁμαρτίας καί ἀπωλείας... φοβοῦμαι μήπως ἐκπληρωθοῦν οἱ λόγοι τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰπόντος· «Ἐάν μή μετανοῆτε, πάντες ὡσαύτως ἀπωλεῖσθε» (Λουκᾶ 13. 3-5).
Ὅπως βλέπω ὁ κόσμος τρέχει στό πονηρόν, στήν ἁμαρτία. Ἀκράτητοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι, καί λαός καί κλῆρος σάν τά ἀχαλίνωτα ἄλογα τρέχουν στήν ἁμαρτία. Δέν συλλογίζονται οὔτε Θεό, θάνατο, κρίση, ἀνταπόδοση. Μόνο γιά τήν ὕλη, τό σῶμα, τίς ἡδονές καί τίς τιμές. Γιά τήν ψυχή, γιά τό Θεό, γιά τήν ἀρετή, τίποτε. Πολύ λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔχουν ἀληθινά ἐνδιαφέροντα, καί ἴσως χάριν αὐτῶν τῶν ὀλίγων κρατεῖ ὁ Θεός τόν κόσμο.

Ἐάν οἱ ἀσεβεῖς, οἱ βλάσφημοι, οἱ διεφθαρμένοι ἔχουν τόση προθυμία στά ἔργα τοῦ διαβόλου, πόση μεγαλύτερη προθυμία πρέπει νά ἔχουμε ἐμεῖς στά ἔργα τοῦ Θεοῦ; Ἐκεῖνοι φρόντίζουν νά ἀρέσουν στόν διάβολο γι᾿ αὐτό καί πράττουν τά θελήματα τοῦ διαβόλου, ἐμεῖς δέν πρέπει νά φροντίζουμε νά ἀρέσουμε στόν Θεό, γιά νά ἀξιωθοῦμε τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν;...
Εἶναι ἐντροπή μας, οἱ ἀσεβεῖς νά ἔχουν περισσότερη προθυμία ἀπό ἐμᾶς στό νά δουλεύουν μέρα καί νύκτα τόν Σατανᾶ, γιά νά τούς κολάση, καί ἐμεῖς νά εἴμαστε ἀμελεῖς καί ψυχροί καί νά δουλεύουμε μέ ὀκνηρία τόν Θεό!

Ἐνόμισαν οἱ μάταιοι σαρκικοί ἄνθρωποι ὅτι μακριά ἀπό τόν Θεό, ἀπό τά καλά ἤθη καί τίς ἀρετές, μόνο μέ τίς ἐξωτερικές ἐπιδείξεις, μέ τίς ἀνωφελεῖς τελετές στίς ὁποῖες γίνεται κακή σπατάλη ἑκατομμυρίων, καί μέ κούφια λόγια, πώς θά ἀνώρθωναν τό ἔθνος, ἀλλά πλανήθηκαν. Δέν μελέτησαν, δέν ἄκουσαν ὅτι· οἱ μακρύνοντες ἑαυτούς ἀπό τόν Θεό ἀπολοῦνται.
 Ξεριζώθηκαν διότι δέν ἦταν φυτεία Θεοῦ. Τό Ἔθνος γιά νά ἀνορθωθῆ πρέπει νά ἀναγεννηθῆ ἠθικά, νά παύση ἡ διαφθορά καί ἡ παραλυσία τῶν ἠθῶν, νά παύση ἡ κακοήθεια καί ἡ ἁμαρτία, νά παύση ἡ ἀδικία, ἡ πλεονεξία, ἡ ἀσέβεια καί ἡ βλάσφημία.
Ἄς συνέλθουμε καί ἐπιστρέψουμε πρός τόν πανάγαθο Θεό, ἀπό τόν ὁποῖο μᾶς ἀπεμάκρυναν ἡ ὀλιγοπιστία, ἡ ἀπιστία, ἡ ἀμέλεια, ἡ ραθυμία καί οἱ πολλές ἁμαρτίες μας. Ἄς πενθήσουμε καί μετανοήσουμε γιά τίς ἁμαρτίες μας.

    Φεῦγε ἀπό τούς βρωμερούς, ἀκάθαρτους, βλάσφημους, ἀσεβεῖς, ἄσωτους, μέθυσους, ἀσελγεῖς, ὑπερήφανους, φθονερούς καί ἄπιστους. Φεῦγε ἀπό αὐτούς, μή τούς συναναστρέφεσαι, γιά νά μή γίνης ὅμοιος μέ αὐτούς.
Συναναστρέφου μέ τούς ὀλίγους εὐλαβεῖς, ἐναρέτους, θεοφοβουμένους, πιστούς, ἐγκρατεῖς, σεμνούς, ταπεινούς, φρόνιμους, σοφούς, ἐλεήμονες καί φιλάδελφους, σέ αὐτούς νά τρέχης καί νά συναναστρέφεσαι γιά νά ὠφελεῖσαι.
 Ἀπό ἕναν νά παίρνης τήν ἀγάπη, ἀπό ἄλλον τήν πίστη, ἀπό ἄλλον τήν ταπείνωση, ἀπό ἄλλον τήν ἐγκράτεια, τήν σωφροσύνη καί λοιπές ἀρετές καί ἔτσι νά συγκεντρώνης τό μέλι τῶν ἀρετῶν στήν ψυχή σου...

Ὅποιος ἔχει πίστη θερμή στόν Θεό, ταπείνωση καί ἀγάπη ὁλόψυχη στόν Θεό καί τόν πλησίον, ἐκεῖνον ὁ Θεός τόν φυλάττει καί δέν μποροῦν οἱ ἐχθροί νά τόν βλάψουν.

    Ἐγώ πάντως θέλω νά βασανισθῶ ἐδῶ γιά νά μή βασανίζωμαι στήν ἄλλη ζωή... Ἐκεῖνα τά ἀγαθά τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ νά μή στερηθοῦμε. Καλά εἶναι καί τά ἐπίγεια, ἀλλά εἶναι προσωρινά, πρόσκαιρα καί μάταια, ἐνῶ ἐκεῖνα αἰώνια.
    Τό καλύτερον εἶναι νά κάνωμε ὑπομονή γιά νά πᾶμε εἰς τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, νά εἴμεθα πάντοτε αἰωνίως, χαίροντες, ἀγαλλόμενοι καί εὐφραινόμενοι, ὑμνοῦντες καί εὐχαριστοῦντες καί δοξολογοῦντες διά παντός τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, διά πρεσβειῶν τῆς Παναχράντου Μητρός Αὐτοῦ καί πάντων τῶν Ἁγίων.

    ...Εὔχεσθε νά παρατείνη ὁ Θεός τό ἔλεός Του εἰς ἐμέ γιά νά πράξω καρπούς μετανοίας, διότι κανένα ἀγαθό στήν γῆ δέν ἔκανα, ἀλλ᾿ οὔτε ἀρχή μετανοίας. Εὔχεσθε ἀναχώρηση μέ μετάνοια καί ἀγαθό τέλος.
    Ἀπό τῆς μικρᾶς μου ἡλικίας ἕως τά γηρατειά μου δέν ἐνθυμοῦμαι νά ἔπραξα ποτέ ἕνα καλόν, οὔτε πέρασε ἡμέρα, ὥρα καί στιγμή πού νά μή διέπραξα ἁμαρτία.
    Φαντάζομαι δέ ὅτι δέν θά ὑπάρχη ἄνθρωπος, τόσον ἁμαρτωλός, ὅπως ἐμένα, ἐπειδή οἱ ἄλλοι ἁμαρτάνουν ἐν ἀγνοίᾳ τους, ἐνῶ ἐγώ ὁ πανάθλιος ἁμαρτάνω ἐν γνώσει... Εἶμαι ἀνάξιος νά καλοῦμαι ἄνθρωπος... Ὁ ἐλεήμων Κύριος, ἄς δεχθῆ καί ἐμένα τόν ἁμαρτωλότερον ὅλων καί μέ συναριθμήση μέ τόν Ληστήν. Παρακαλῶ δεηθῆτε καί ὑπέρ ἐμοῦ.
    Σᾶς ἀφήνω ἐντολή· νά ἔχετε εἰρήνη, ἀγάπη ὁλόψυχη στόν Θεό καί πρός ὅλους, καί σᾶς παραδίδω στήν προστασία τοῦ Θεοῦ καί τήν σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καί πάντων τῶν Ἁγίων.

Ἀπολυτίκιον
(πού προσιδιάζει στόν π. Φιλόθεον)
Καί τρόπων μέτοχος, καί θρόνων διάδοχος,
τῶν Ἀποστόλων γενόμενος, τήν πράξιν εὗρες,
θεόπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν·
διά τοῦτο τόν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομῶν,
καί τῇ πίστει ἐνήθλησας μέχρις ὁμολογίας,
θεοφόρε Φιλόθεε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ,
σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.


ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!

«Πατρικές Συμβουλές Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου»
Ἀπό τό ἡμερολόγιο τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
ἔτους 2010

hristospanagia3.blogspot.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου