Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν. - Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012

Ρ Ε Ï Κ Ι


Μία ἀνορθόδοξη θεραπεία με ἀποκρυφιστικά στοιχεῖα 

Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ 

 Βασικός τρόπος ἔκφρασης καί παρουσίας τοῦ ἄκρως ἀντιχριστιανικοῦ φαινομένου τῆς “Νέας Ἐποχῆς” στό χῶρο τῆς ὑγείας ἀποτελοῦν οἱ λεγόμενες Ἀνορθόδοξες ἤ ἐνεργειακές “θεραπεῖες”, οἱ ὁποῖες στεροῦνται
ἐπιστημονικοῦ χαρακτήρα. Μεταξύ αὐτῶν τῶν ἀνορθόδοξων “θεραπειῶν” συγκαταλέγεται καί τό «Ρέϊκι»1.

1.Τί εἶ ναι τό Ρέϊκι

 α)Σύμφωνα μέ ἔντυπo τοῦ χώρου: «Τό Ρέϊκι εἶναι μία καθαρή θεραπευτική ἐνέργεια καί δέν ἔχει καμ- μία σχέση μέ ὁποια δήποτε θρησκεία ἤ κοσμοθεωρία, οὔτε ἀνταγωνίζεται ἄλλης μορφῆς θεραπευτικές ἀγωγές. Τό Ρέϊκι ἀποκαθιστᾶ τήν ἐπαφή μας μέ τήν ξεχασμένη ἀπό καιρό, ἀλλά πανίσχυρη ζωτική ἐνέργεια». Εὐσταθεῖ ὁ ἰσχυρισμός, ὅτι τό Ρέϊκι δέν ἔχει καμμία σχέση μέ ὁποιαδήποτε θρησκεία; Ἀναμφιβόλως ὄχι. Δέν ἐπιβεβαιώνεται.
Πῶς προῆλθε τό σύστημα Ρέϊκι Mikao Usui, σκαπανέας τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε ἀργότερα γιά τήν περαιτέρω διάδοσή του στίς Η.Π.Α καί ἀπό ἐκεῖ στήν Εὐρώπη ἡ Hawayo Takata (1900-1980), ἀφοῦ διαδέχθηκε τήν Chujiro Hayashi; Σύμφωνα μέ τούς ἐκπροσώπους τοῦ χώρου, καί ἐφόσον δέ θεωρήσουμε μῦθο τά περί τοῦ ἱδρυτῆ τοῦ συστήματος, ὅπως ὑποστηρίζουν πολλοί εἰδικοί, προέκυψε μέσα ἀπό μία διαδικασία ἐσωτερικῆς ἀναζήτησης τοῦ Ἰάπωνα ἐμ πνευστῆ του Mikao Usui (1862-1926).

Τί περιελάμβανε αὐτή ἡ διαδικασία; Περιελάμβανε διαλογισμό, νηστεία, προσευχή, με λέτη ἱερῶν θρησκευτικῶν βιβλίων ἀπωανατολιτικῆς θρησκευτικότητας σέ βουδιστικό μοναστήρι στήν Ἰαπωνία καί ἀπόσυρση στό Κουριγιάμα, πού θεωρεῖται ἱερό βουνό στήν Ἰαπωνία.
 Καί τελικά μία ἀποκαλυπτική ἐμπειρία-ὅραμα πού εἶχε, πάντα κατά τούς ἰσχυρισμούς τους, ὡς ἀποτέλεσμα νά τοῦ ἀποκαλυ φθοῦν ὁρισμένα σανσκριτικά ἱερά σύμβολα. Τί διαπιστώνουμε ἐνπροκειμένῳ; Ὅτι ὅλη ἡ διαδικασία ἐσωτερικῆς ἀναζήτησης τοῦ ἱδρυτῆ τοῦ Ρέϊκι Mikao Usui ἔχει ἔκδηλο τό θρησκευτικό στοιχεῖο2.

β) Ὑπάρχει καί μία ἄλλη παρουσίαση πιό ἀποκαλυπτική γιά τό χαρακτήρα τοῦ Ρέϊκι, γιά τήν παρου- σία τοῦ νεοεποχίτικου καί ἀποκρυφιστικοῦ στοιχείου. Διαβάζουμε σέ ἔντυπο τοῦ χώρου: «Τό Ρέϊκι ἔ χει σκοπό νά περιβάλλει μέ τήν θεϊκή του οὐσία τά μπλοκαρισμένα μας ἐνεργειακά κέντρα καί νά μᾶς ἀφυπνίσει σταδιακά, ὥστε νά διευρύνουμε τή συνειδητότητά μας, πέρα ἀπό ὅ,τι ἐμεῖς θεωροῦμε φυ- σιολογικό. (…) νά ἐμπιστευόμαστε τήν ἐσωτερική μας καθοδήγηση, αὐτήν τήν ἐσωτερική μας φωνή, πού δέν προέρχεται ἀπό τήν προσωπικότητα, ἀλλά ἀπό τόν Ἀνώτερο ἑαυτό μας καί μᾶς ὁδηγεῖ στήν
ἐπίγνωση τοῦ ποιοί ἀκριβῶς εἴμαστε» (σ.Σ. οἱ ὑπογραμμίσεις δικές μας). Τί βλέπουμε σʼ αὐτό τό
ἀπόσπασμα; Διαπιστώνουμε ξεκάθαρα μία κλασική νεοεποχίτικη ὁρολογία καί θέσεις πού βρίσκου- με στόν εὐρύτερο ἀποκρυφιστικό χῶρο.

2. Οἱ βαθμοί καί οἱ μυήσεις τοῦ Ρέϊκι 

Τό Ρέϊκι ὡς σύστημα ἔχει τρεῖς βαθμούς μύησης (κα τʼ ἄλλους 4) μέ ἀντίστοιχες μυήσεις καί τή χο- ρήγηση συμβόλων. Τί προϋποθέτουν ὅμως καί ποῦ ἀποβλέπουν οἱ βαθμοί καί οἱ μυήσεις; Μᾶς πλη- ροφορεῖ σχετικά ἔντυπο τοῦ χώρου: Ἡ ἐνέργεια Ρέϊκι διοχετεύεται ἀπό τό Σύμπαν καί περνάει μέσα
ἀπό τόν διοχετευτή, πού λειτουργεῖ σάν κανάλι.
 Γιά νά γίνει κανείς ”κανάλι” τῆς ἐνέργειας Ρέϊκι πρέ- πει νά ἔχει πάρει τίς ἀντίστοιχες μυήσεις ἀπό κάποιον μυημένο, πού συνηθίζεται νά λέγεται “Ρέϊκι Μαστερ” ἤ “δάσκαλος Ρέϊκι”». Καί οἱ μυήσεις; Ἀφοῦ ἐπισημάνουμε ὅτι, ἰδίως στό δεύτερο καί περισ- σότερο στόν τρίτο βαθμό, κοστίζουν καί ἀρκετά χρήματα, θεωροῦνται σύμφωνα μέ τήν τυπικῶς νεοεποχίτικη καί ἀποκρυφιστική ὁρολογία τοῦ χώρου «ἐνεργειακοί συντονισμοί», μέσῳ τοῦ δάσκαλου, γιά νά μεταφερθεῖ ἡ συμπαντική ἐνέργεια στόν μυούμενο3.

Γιά τόν χαρακτήρα τῶν μυήσεων διαβάζουμε πάλι σέ ἔντυπο τοῦ χώρου τά ἑξῆς ἀποκαλυπτικά: «Οἱ μυήσεις στό Ρέϊκι εἶναι μυστικές. (…) Τά σύμβολα πού χρησιμοποιοῦνται στίς μυήσεις εἶναι μυστικά καί μόνο μυημένοι σέ αὐτά μποροῦν νά τά χρησιμοποιήσουν κατάλληλα. Ἀκόμα, σύμβολα πού ἀλ - λάχτηκαν καί πού δέν μεσολάβησε σωστή μύηση σέ αὐτά, ὁδηγοῦν σέ ἐνεργειακούς χώρους ἄ - γνωστους, πού κανείς δέν ξέρει τίς συνέπειες. (…) Ἡ χρήση τῶν συμβόλων τοῦ Mikao Usui εἶναι
ἀπαραίτητη γιά τήν πρόσβαση στήν παγκόσμια ἐνέργεια, πού ὀνομά ζουμε Reiki».  

Τί εἶναι αὐτά τά σύμβολα;
Ἕνα εἶδος μάντρας, δηλαδή, μαγικῶν στοιχείων4. Στή συνάφεια αὐτή ὁ Ηansjörg Hemminger, ἕνας
γερμανός εἰδικός ἐρευνητής τοῦ χώρου τῶν Σεκτῶν καί τῶν Κοσμοθεωριῶν τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας καί μέλος τῆς εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ γερμανικοῦ κοινοβουλίου γιά τῆς Σέ- κτες, ὁμιλεῖ σαφῶς γιά ἕνα εἶδος μαγικῆς χρήσης τῶν συμβόλων ἀπό τούς ἐμπλεκόμενους στή δια-  δικασία μύησης τοῦ Ρέικι5.
Καί ἡ προέλευση τῶν συμβόλων; Σύμφωνα μέ ἕνα ξένο δάσκαλο τοῦ Ρέϊκι καί συγγραφέα εἰδικοῦ
ἐγχειριδίου γιʼ αὐτό: «Ἡ προέλευση τῶν Συμβόλων τοῦ Δεύτερου Βαθμοῦ τοῦ Ρέϊκι παραμένει ἀνεξι- χνίαστη, μιά καί ἐμφανίζονται καί στόν ἀρχαῖο σιντοϊσμό,(…) καί στόν ἀρχαῖο βουδισμό». Καί στό ἐ - ρώτημα γιατί τόση μυστικότητα γύρω ἀπό τό Ρέϊκι, ὁ ἴδιος ὁ δάσκαλος ἀπαντᾶ: «δέν εἶναι κάτι πού μπορεῖ νά συζητηθεῖ ἀνοιχτά μέ ἀνθρώπους πού δέν εἶναι μυη μένοι».

3. Περίεργα φαινόμενα στά πλαίσια τῆς μύησης 

Δέν ἀπουσιάζουν οὔτε αὐτά. Οἱ ὀπαδοί τοῦ Ρέϊκι τά ὀνομάζουν ἐ νεργειακά φαινόμενα. Ποιά εἶναι αὐ- τά; Μᾶς πληροφορεῖ εἰδικό ἐγχειρίδιο τοῦ Ρέϊκι, μέ τήν προτροπή στούς μυούμενους νά μή δώσουν περαιτέρω σημασία σʼ αὐτά, γιατί εἶναι ἁπλῶς παρενέργειες: «Μετά τή μύηση, μπορεῖ τά χέρια μας, ἡ σπονδυλική στήλη ἤ τά ἄκρα μας νʼ ἀρχίσουν νά ζεσταίνονται ἤ νά καῖνε. Μπορεῖ νʼ ἀρχίσουμε νά
νιώθουμε πράγματα, πού ποτέ δέν εἴχαμε νιώσει πρίν. Μερικοί μπορεῖ νʼ ἀρχίσουν νά διακρίνουν
αὖρες, νά ἀκοῦνε και νούργιους ἤχους ἤ μυρίζουν νέες ὀσμές». Ἐμεῖς θά ἀναρωτηθοῦμε ὅλα αὐτά
εἶναι μόνο παρενέργειε ς ἤ καί κάτι ἄλλο;

4. Τά Πνεύματα θεραπείας τοῦ Ρέϊκι

 Σέ ἑλληνικά ἔντυπα τοῦ χώρου δέν γίνεται, τουλάχιστον δημοσίως, λόγος γιʼ αὐτή τήν παράμετρο, πλήν ὅμως εἶναι καί αὐτή ὑπαρκτή καί ἐξόχως ἀπο καλυπτική γιά τό τί ὑπάρχει πίσω ἀπό τό Ρέϊκι.
Θά παραθέσουμε μία δημοσιευμένη μαρτυρία κάποιας κυρίας, πού κατέφυγε σέ θεραπεία Ρέϊκι καί συνέχισε νά ἀσχολεῖται μέ αὐτό. Προϊόν τος τοῦ χρόνου αἰ σθανόταν μία παράξενη παρενέργεια. Κά- ποιος μιλοῦσε ἀπό μέσα της. Μία φωνή πού δέν μποροῦ σε νά τήν ἐλέγχει. Ὅταν τηλεφώνησε μέ ἀ- γωνία στόν θεραπευτή Ρέϊκι, αὐτός τῆς ἀπάντησε: «Αὐτό εἶναι θαυμάσιο Jill. Ἔχετε ἐπιλεγεῖ ἀπό τά πνεύματα θεραπείας τοῦ Ρέϊκι. Θά εἶναι οἱ σύντροφοί σας γιά πάντα τώρα»6.
Τά δικά μας σχόλια ἐν προκειμένῳ περιττεύουν. Εἶναι εὔκολο νά ἀντιληφθεῖ κάποιος περί τίνος πρόκειται. Ἁπλῶς νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι καί αὐτό τό περιστατικό ἐπιβεβαιώνει τό χαρακτηρισμό τοῦ Ρέϊκι, ἀπό τόν εἰδικό γερμανό ἐρευνητή γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας Reinhart Hummel (1930-2007), ὡς μορφή «“θεραπευτικῆς “ μαγείαςἀπό τήν Ἰαπωνία»7 .

5. Συνδυασμός τοῦ Ρέϊκι καί μέ ἄλλες ἀποκρυφιστικές πρακτικές 

Δάσκαλοι καί ὀπαδοί τοῦ παραδοσιακοῦ Ρέϊκι, προϊόντος τοῦ χρόνου, δέν ἀρκέστηκαν μόνο στήν πα- ραδοσιακή του μορφή. Προχώρησαν στό συνδυασμό τοῦ Ρέϊκι καί μέ ἄλλες ἀποκρυφιστικές πρακτι- κές.Ἔτσι, βλέπουμε σέ νεοποχίτικα ἔντυπα καί διαδικτυακούς τόπους νά διαφημίζονται: Ἀγγελικό Ρέϊκι, Κρυσταλλικό Ρέϊκι, Λαιτάριαν Ρέϊκι, Καρούνα Ρέϊκι, Σαμπάλλα Ρέϊκι κ.ἄ.

6. Μία εὔλογη ἀπορία. 

Ἐάν τό Ρέϊκι ἦταν ἄχρωμο θρησκευτικά, ὅπως ἰσχυρίζονται κάποιοι, καί εἶχε ὅλα αὐτά τά τόσο ἑλκυστικά και εὐεργετικά ἀποτελέσματα, τά ὁποῖα συνοδεύουν τήν προβολή του, τότε πῶς δικαιολογεῖται τό γεγονός ὅτι εἰδικά λεξικά, πού ἀναφέρονται στόν ἀποκρυφιστικό χῶρο, περιέχουν, σύν τοῖς ἄλλοις, καί τό λῆμμα Ρέικι8;
Εἶναι γνωστό ὅτι σέ τέτοια ἔργα καταγράφονται κινήσεις, ὁμάδες, πρακτικές, θεωρίες, ἀρχές, γεγονότα, τά ὁποῖα ἔχουν ἄμεση ἤ ἔμμεση σχέση μέ τόν συγκεκριμμένο χῶρο. Εἶναι προφανές, λοιπόν, ὅτι κάποια σχέση ὑπάρχει μεταξύ τῆς ἐν λόγῳ ἀνορθόδοξης νεοεποχίτικης “θεραπείας” καί τοῦ εὐρύτερου ἀποκρυφιστικοῦ χώρου.

7. Μία τελική ἐπισήμανση 

Τό Ρέϊκι, ὅσο καί ἄν προβάλλεται μέ ἕνα ἑλκυστικό λεξιλόγιο ὡς «ἐνεργειακή θεραπεία» οὐδέτερη ἤ ἄχρωμη θρησκευτικῶς στήν πραγματικότητα ἀποτελεῖ μία νεοεποχίτικη σύνθεση μέ συγκρητιστικά θρησκευτικά στοιχεῖα, ἀποκρυφιστικές πρακτικές μέ ἕνα μονιστικό προσανατολισμό. Εἶναι αὐ τονόητο ὅτι ὁ χριστιανός δέν μπορεῖ νά ἔχει καμμία σχέση μέ τό Ρέϊκι.
Ἡ ὁποιαδήποτε ἐμπλοκή μέ τό Ρέϊκι ἐνέχει τεράστιους πνευματικούς κινδύνους, ἐνῶ ἡ τυχόν χρήση καί ἐπίκληση μυστικῶν συμβόλων-μάντρας, στά πλαίσια τῶν μυήσεων καί τῶν διαφόρων συντονι - σμῶν, προερχόμενα ἀπό ὁποιοδήποτε ἐξωχριστιανικό μεταπτωτικό θρησκευτικό χῶρο, συνιστᾶ οὐσιαστικά ἐκ μέρους τοῦ χριστιανοῦ καί χωρίς, ἴσως, νά τό ἔχει συνειδητοποιήσει ἀποδοχή καί ἐπιστροφή στά ὅσα ἀποτάχθηκε κατά τήν ἱερή στιγμή τοῦ ἁγίου βαπτίσματός του.


Σημειώσεις: 

1 . Βλ. Μ.York, Historical Dictionary of New Age Movements, 2004, σσ. 154- 155.
2. Τά θρησκευτικά στοιχεῖα, τά ὁποῖα περιέχει ἀπό διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς στό ὑπόβαθρό του τό Ρέϊ- κιΒλ.R. Hempelmann u.a (Hrsg), Panorama der neuen Religiösität, 2001, σσ.384- 385.
3. Γιά τήν ἀποκρυφιστική κατανόηση τοῦ ὅ ρου ἐνέργεια καί στήν περίπτωση τοῦ Ρέϊκι βλ. Cl. Knepper, Energie (Esoterik), στό Materialdienst EZW9 (2012), σσ. 351-355.
4. Πρβλ. Reiki, στο R. Hauth(Hrsg), Kompaktlexikon Religionen,1998, σσ. 290- 291.
5. Βλ.H. Hemminger, Geister, Hexen, Halloween.Esoterik und Okkultismus im Alltag.Ein Ratgeber für Eltern, 2004, σ. 134.
6. Βλ. Ρέϊκι, στό Περ. Ὁ Ἐρευνη τής τῆς Ἀλήθειας, τ. 25, Ἰαν- Φεβρ. 2004, σ.16.
7. Βλ. R. Hummel, Reiki- Heilungs magie aus Japan, στό Materialdienst EZW 549 (1991), 163- 164) 8.Βλ. π.χ .R. Biewald, Kleines Lexikon des Okkultismus, 2005, σ.150. L. Gassman- M. Kotsch(Hrsg), Kleines Esoterik Handbuch, 2007, σσ.223 -226.


     Ὀρθόδοξος Τύπος άρ τεύχ. 1943, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Ὁ Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς. Ἐπιστολή πρός Κορινθίους β ς' 16-18 ζ 1-1


Πρός Κορινθίους β' ς´ 16 - 18
καί ἡ ἀπόδοση στήν νεοελληνική

16 τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. 17 διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, 18καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.

Πρός  Κορινθίους β' ζ´ 1 - 1
καί ἡ ἀπόδοση στήν νεοελληνική
Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ.

Ἀπόδοση

 Πρός Κορινθίους β' ς´ 16 - 18

16 Ποίος δε συμβιβασμός και ποία συνύπαρξις ημπορεί να νοηθή μεταξύ του ναού του Θεού και του ναού των ειδώλων; Διότι σεις-μη το λησμονείτε-είσθε ναός του Θεού του ζώντος, όπως άλλωστε έχει προφητεύσει ο Θεός και εις την Π. Διαθήκην· ότι “θα κατοικήσω μεταξύ αυτών και εντός αυτών και θα περιπατήσω ανάμεσά των και θα είμαι εγώ ο ιδικός των Θεός και θα είναι αυτοί λαός μου. 17 Δι' αυτό εξέλθετε ανάμεσα από τους απίστους και ξεχωρισθήτε από αυτούς με τον τρόπον της ζωής σας, λέγει ο Κυριος, και μη πιάνετε τίποτε το ακάθαρτον. Και εγώ θα σας δεχθώ με στοργήν εις την βασιλείαν μου. 18 Και θα είμαι για σας πατέρας και σεις θα είσθε υιοί μου και θυγατέρες μου, λέγει ο Κυριος ο παντοκράτωρ”.

Πρός  Κορινθίους β' ζ´ 1 - 1

1 Εφ' όσον, λοιπόν, αγαπητοί, έχομεν αυτάς τας μαγάλας υποσχέσστου Θεού, ας καθαρίσωμεν τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμόν σαρκός και πνεύματος, αγωνιζόμενοι και συνεχώς προχωρούντες μέχρι τέλους στον δρόμον της αγιότητος, με φόβον Θεού.

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

Οδοιπορικό στην Ιερά Μονή του Μεγάλου Αντωνίου στην Αριζόνα. (Φώτο)

Αικατερίνη Διαμαντοπούλου (Υπεύθυνη υλικού των Ιστοχώρων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων)

Το προσκυνηματικό μας ταξίδι στη μακρινή Αριζόνα είχε τη χάρη του Θεού. Οι συμμετέχοντες είδαν με τα ίδια τους τα μάτια και βίωσαν θαυμαστά γεγονότα.
Συγκινήθηκαν από τον τρόπο ζωής και τον αγώνα των Μοναχών να διατηρήσουν ανόθευτη την πίστη και το μεγαλείο της Ορθοδοξίας στην Αμερικανική ήπειρο.
Η έξωθεν καλή μαρτυρία τους, η πνευματική – λειτουργική τους ζωή, η αυτοθυσία τους, ο κόπος τους, η αγάπη τους για τον άνθρωπο ήταν ζωγραφισμένα στα φωτεινά πρόσωπα των Μοναχών. 

Τα ωραία έργα του Γέροντος Εφραίμ, οι Μονές που έχει ιδρύσει, αποτελούν θαυμαστές αποδείξεις της δράσεώς του.  Είναι έργα άμεσα και εκφραστικά της έντονης αγάπης του για τον άνθρωπο. Βαθύς γνώστης της ανθρώπινης ψυχής βρήκε την ευκαιρία να μας διδάξει αλήθειες χριστιανικές. Υπήρξε προηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρους, και πνευματικό  παιδί του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή.

Ο ερχομός μας στην Ιερά Μονή έγινε αιτία πνευματικής προόδου για όλους εμάς, αλλά και για όσους από τους ανθρώπους, καταφεύγουν στην Εκκλησία για να βρουν παρηγοριά και προστασία. Όπως συμβαίνει, όταν ο πνευματικός μας πατέρας, αγαπημένος από τους πιστούς και αξιοσέβαστος μας δέχεται χαρίζοντας μας λόγους παρηγορητικούς και διδακτικούς.

Σε άλλους μίλησε για τη θλίψη και το φόβο. Είπε: «Η θλίψη, ο φόβος και οι άλλες δοκιμασίες είναι χρήσιμες, καθώς γίνονται κίνητρα βελτιώσεως του ανθρώπου, αλλά και όσοι νιώσουν την υπαιτιότητά τους, συνειδητοποιήσουν ότι γι’ αυτούς που αγαπούν το Θεό, τα πάντα συντελούν για το καλό τους». Μας μίλησε για την προσευχή και τη μετάνοια, αφήνοντας να διαφανεί ότι η αμετανοησία είναι χειρότερο κακό και από το θάνατο. Συνέδεσε την έννοια της θλίψεως με την αγάπη του Χριστού μας. Τόνισε: «Τους καρκινοπαθείς πολύ τους αγαπά ο Κύριος. Δίδεται σε αυτούς χρόνος μετανοίας».

Συμβούλευσε να είμαστε προσευχόμενοι, να μην αμελούμε αυτό το ωραίο και ιερό καθήκον και κρατώντας στο χέρι το κομποσκοίνι μας να λέμε την ευχή: «ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ. ΥΠΕΡΑΓΙΕ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΜΕ.»

Μας γεννήθηκαν πολλές σκέψεις βλέποντας την έντονη αυτή δημιουργικότητα και δραστηριότητα των Μοναχών. Τη μετατροπή με τη χάρη του Θεού της ερήμου σε πραγματική όαση. Με οπωροφόρα δέντρα, λεμονιές, πορτοκαλιές, ελιές, αμπελώνες, κήπους με λαχανικά, όμορφα λουλούδια. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν τον ερχομό του Γέροντα υπήρχε ανομβρία, τοπίο τραχύ και δύσβατο. Η χάρη του Μεγάλου Αντωνίου οδήγησε θαυματουργικά το Γέροντα να βρεθεί και να αποφασίσει εκεί τη σύσταση Μοναστηριού, ο οποίος το καλοκαίρι του 1995 ήρθε με έξι Αθωνίτες Μοναχούς στην έρημο του Σόνοραν, στη Νότια Αριζόνα.

Και πράγματι το θαύμα έγινε. Παρἀ το αφιλόξενο της ερήμου και τις αναμφισβήτητα δύσκολες συνθήκες επέτρεψε ο Κύριος και βρέθηκε τόσο πολύ νερό, που με αυτό καλύπτονται οι ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης της Ιεράς Μονής, αλλά και της γύρω περιοχής, που ανήκει στη δικαιοδοσία του Μοναστηριού. Βλέπουμε χαρακτηριστικά το λόγο του Ευαγγελίου «όταν θέλει ο Κύριος αλλάζει η της φύσεως τάξις» να ενσαρκώνεται στο πρόσωπο του Γέροντος Εφραίμ και στον αγώνα του. Μετά τον Καναδά βρέθηκε στην Αμερική. Η πνευματική συγκομιδή όλου του έργου του είναι ευλογημένη και αξιοθαύμαστη. Απαριθμεί σήμερα 15 Ιερές Μονές στην Αμερική, 2 στον Καναδά και 20 στην Ελλάδα, στις οποίες είναι Πνευματικός πατέρας.  

Η προσευχή, ο αγώνας, το φωτεινό πρόσωπο του Γέροντος Εφραίμ, του Ηγουμένου Παϊσίου και των άλλων Μοναχών, η ευταξία και η ομορφιά το χώρου άφησαν έκπληκτούς τους συμμετέχοντες στην προσκυνηματική αυτή εκδρομή.  Στο χώρο της Ιεράς Μονής υπάρχουν παρεκκλήσια αφιερωμένα στον Άγιο Σεραφείμ του Σάρωφ, τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Ιωάννη το Βαπτιστή, τον Άγιο Γεώργιο το Μεγαλομάρτυρα, τον Άγιο Νικόλαο το Θαυματουργό και τον Άγιο Παντελεήμονα το Θεραπευτή, καθώς και σε κοντινό λόφο το εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία. Αξιοπρεπείς ξενώνες, τόσο όμορφα σχεδιασμένοι με χρώμα και φως, προσέφεραν πραγματική ανάπαυση και ηρεμία στις ψυχές των ανθρώπων, που σπεύδουν κατά χιλιάδες να πάρουν την ευχή του Γέροντα. 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας είχαμε την εξαιρετική ευλογία να προσκυνήσουμε Τίμιο Ξύλο, καθώς και την εικόνα της Αγίας Άννας, μητέρας της Παναγίας μας, κρατώντας στην αγκαλιά της την Υπεραγία  Θεοτόκο, καθώς και να παραστούμε στον εορτασμό της Υπαπαντής του Χριστού μας. Έγινε ολονυχτία που διήρκησε από την 12 μ.μ. έως το πρωί 06.00 π.μ.

Συναντήσαμε εκεί άλλους προσκυνητές από διαφόρους προορισμούς, Αυστραλία, Καναδά, Νέα Υόρκη, Έλληνες ομογενείς που είχαν στόχο να βρεθούν στον ευλογημένο αυτό τόπο. Κοπιόντες και πεφορτισμένοι, βασανισμένοι, αγχωμένοι, σηκώνοντας ο καθένας μας το δικό του σταυρό βρεθήκαμε στην Ιερά Μονή του Μεγάλου Αντωνίου, προσδοκώντας ο καθένας από την πλευρά του να συναντήσει το Γέροντα Εφραίμ, τον άνθρωπο αυτό για τον οποίο έχουν γραφεί τόσα και τόσα θαυμαστά γεγονότα. Ήταν για εμάς αποκάλυψη.
Πραγματικά ήταν μέγιστη ευλογία που καταφέραμε όλοι οι συμμετέχοντες στην εκδρομή μας να ακούσουμε παραινέσεις και ευχές από τα χείλη του υπέροχου αυτού πνευματικού αναστήματος, που είναι ο Γέροντας Εφραίμ. Οι ευχές πολλές, οι συμβουλές του επίσης. Από το χώρο που εξομολογούσε έβγαιναν άνθρωποι με δακρυσμένα μάτια, με πρόσωπα χαρούμενα, συγκινημένοι που τους αξίωσε ο Θεός να πάρουν τη ευχή του ιδιαίτερα  πνευματικού αυτού ανθρώπου.

Τη φιλοξενία μας παρείχαν δωρεάν, σύμφωνα με  το αγιορείτικο πρότυπο και ήταν αβραμιαία. Τράπεζα ήταν προγραμματισμένη το πρωί μετά την ακολουθία και το απόγευμα μετά τον εσπερινό. Οι προσκυνητές άνδρες και γυναίκες συνέτρωγαν μετά των μοναχών, ακούγοντας το ανάγνωσμα από πατερικά κείμενα, όπως συνηθίζεται στις μοναστηριακές πολιτείες.
Το καθημερινό πρόγραμμα περιλάμβανε Ιερές Ακολουθίες, Εσπερινό, Τράπεζα, επίσκεψη στους Ιερούς Ναούς του Μοναστηριού, όπου φυλάσσονται ιερά λείψανα. Έτσι και εμείς ακολουθήσαμε τον  κύκλο των πρωινών προσευχών και της Θείας Λειτουργίας. Η ημέρα τελείωνε με τον Εσπερινό και ακολουθούσε το Απόδειπνο με τους Χαιρετισμούς στην Παναγία. 
Επιπλέον είχαμε την εξαιρετική ευλογία να προσκυνήσουμε την κάρα του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή, στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα. Οι Μοναχοί είναι σήμερα 49 και Ηγούμενος είναι ο αγιορείτης ιερομόναχος Παΐσιος, που είχε έρθει από το Άγιο Όρος για να επανδρώσει την Ιερά Μονή.Το Μοναστήρι, εκτός από την φιλοξενία, παρέχει και φιλανθρωπικό έργο. Έχει συσσίτια για φτωχούς και προσφέρει βοήθεια σε όποιον του ζητήσει.

Οι ευλογίες πολλές, η συγκίνηση μεγάλη, η θεοσέβεια που εξέπεμπε ο τόπος και η ασκητική μορφή του Γέροντα συγκλονιστικές. Εκείνο που θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι αν και αφιερωμένοι οι άνθρωποι αυτοί στο Θεό, αναφέρομαι στη δυναμική παρουσία των Μοναχών και Μοναζουσών, δεν παύουν να μεριμνούν τόσο ζωηρά για το συνάνθρωπό τους. Αλλά θα μπορούσε να λογιστεί κανείς πόσο πιο πιστοί στον πάνσοφο Θεό θα έπρεπε να είμαστε εμείς οι άνθρωποι του 21ου αιώνα που έχουμε αποκαλύψει τόσα μυστήρια του φυσικού κόσμου και απολαμβάνουμε τόσα αγαθά;

Η δημιουργία τόσο σημαντικών έργων ενισχύει την πίστη μας στον παντοδύναμο Θεό και ιδιαίτερα τώρα που πλησιάζει το Πάσχα, η μεγάλη εορτή του Χριστιανισμού, που ο άνθρωπος  εορτάζει την πνευματική του ελευθερία, την απαλλαγή του από το φόβο του θανάτου, που του χάρισε ο αναστημένος Κύριος.
Η μορφή και η δράση του Γέροντα διδάσκει, παρηγορεί, ενθαρρύνει την ταραγμένη εποχή του τεχνοκρατικού πολιτισμού που ζούμε κινημένοι από υλιστικά κίνητρα και εγωπάθεια, δυναμώνοντας έτσι το θόρυβο και την ταραχή που μας στερεί κάθε ευτυχία. Θα ολοκληρώσουμε με σκέψεις του Γέροντα Εφραίμ: "Η βαθιά αίσθηση της ανομίας μας και η απόφαση να εκτελέσουμε το θέλημα του Παντοκράτορος Θεού θα μας συγχωρήσει και θα μας λυτρώσει.
Με τη χάρη του Θεού μπορεί να επανέλθει η χαρά στον άνθρωπο που είναι δυστυχισμένος, μέσα στην υλιστική του ευμάρεια και να απομακρυνθεί από κάθε πράξη που απειλεί άμεσα τη ζωή του, εάν η ζωή του καθενός μας γίνει Χριστοκεντρική".  romiosini.org.gr

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012

Σχέδιο απόφασης "Για την θέση της Εκκλησίας σχετικά με την εμφάνιση και ανάπτυξη καινούργιων τεχνολογιών ταυτοποίησης προσώπου"

Η "κλασσικοπερίπτωση ευχαριστεί εκ καρδίας τον φίλο και εν Χριστώ  αδελφό Alexei K. για την  ενημέρωση   και   τον κόπο που έκανε  να μας μεταφράσει στα Ελληνικά αυτήν  την σπουδαία  είδηση για τους Ορθόδοξους Έλληνες.
Ελπίζουμε σύντομα  και η  Εκκλησία της Ελλάδος να τοπθετηθεί ξεκάθαρα για αυτό το μείζον θέμα που απειλεί ευθέως και το Θεόσδοτο δώρο της ελευθερίας των πιστών οι οποίοι δικαίως ανησυχούν και αγωνιούν ως προς τι πρέπει να πράξουν.
Σύμπασα  η κοινότης  του  Αγίου Όρους  έχει ήδη  τοποθετηθεί  για αυτό το ζήτημα  λέγοντας ευθέως στους πιστούς  να μην πάρει κανείς την "κάρτα του πολίτη" (έτσι  είχε βαφτίσει  η κυβέρνηση του Γ.Παπανδρέου τη νέα ταυτότητα.  Σημειώνουμε  ότι  ο επίσημος όρος και τότε και τώρα είναι "νέα  ταυτότητα" και όχι "κάρτα του πολίτη").  Συνεπώς η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος δεδομένου ότι :

1) Πολλοί εκ των Ιεραρχών  έχουν δημοσίως εκφράσει και εκείνοι τις Ορθόδοξες αντιρρήσεις τους 
2) Έχει στα χέρια  της απο καιρό  τα πορίσματα της ειδικά  συσταθείσης προς τούτο   απο συνοδικής επιτροπής
3) Έχει πλήρη ενημέρωση  είτε  απ΄ευθείας , απο  εμπεριστατωμένες  και πλήρεις στοιχείων επιστολές  Ιερέων και λαϊκών  που έχουν ασχοληθεί  επιστημονικά και θεολογικά αρκούντως με το θέμα , είτε  και απο  Ορθόδοξα  ιστολόγια τα οποία  σε πολλές περιπτώσεις έχουν αναλύσει με σοβαρότητα και επιστημονική  - Θεολογική  επάρκεια  τις Ορθόδοξες  αντιρρήσεις  των Ελλήων πολιτών και
4) Της έχει γνωστοποιηθεί  ότι  τουλάχιστον   90.000  Έλληνες   Ορθόδοξοι πολίτες έχουν  υπογράψει  στην πρωτοβουλία  της  ΠΡ.Α.Ο.Σ και της  Εστίας Πατερικών Μελετών , εναντίον  της   υποχρεωτικής  παραλαβής και χρήσης  της νέας ταυτότητας καθώς επίσης και εναντίον κάθε  συστήματος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης το οποίο  προσβάλλει  την ελευθερία  ή τα θρησκευτικά τους  πιστεύω.
πρέπει   άμεσα να  αποφασίσει  με ποιόν τρόπο  θα  βοηθήσει  το ποίμνιό της  το οποίο  ειδικά  αυτή τηνεποχή βάλλεται απο παντού και παντοιοτρόπως.

Εισαγωγικό σχόλιο του μεταφραστή 

Το συγκεκριμένο σχέδιο αποστέλλεται στις ενορίες  της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας για να συζητηθεί και να σχολιασθεί απο τους πιστούς. Επίσης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα Богослов.ru και στο επίσημο μπλόγκ  του Διασυνοδιακού συνεδρίου (?)(Межсоборное присутствие). Που όλοι  έχουν την δυνατότητα να το σχολιάσουν .  http://www.patriarchia.ru/db/text/2255365.html

Το πρώτο σχέδιο έχει συνταχθεί  απο την επιτροπή του Διασυνοδικού συνεδρίου  για τα θέματα σχέσεων  Εκκλησίας και κράτους, κοινωνίας και ύστερα επεξεργάστηκε απο την συντακτική επιτροπή Δ.σ. υπό την προεδρία του Πατριάρχη .

1. Εισαγωγή 
 Στην διάρκεια των τελευταίων χρόνων πολύς κόσμος συμπεριλαμβανομένων και των τέκνων  της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ,εκφράζει την ανησυχία του  σχετικά με την χρήση νέων ηλεκτρονικών τεχνολογιών και ειδικά  σε εκείνες  που  αφορούν  στις σχέσεις των πολιτών  με  κρατικές και εμπορικές  υπηρεσίες . Χιλιάδες άνθρωποι αναφέρουν  ότι εξαναγκάζονται να χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή τα ηλεκτρονικά μέσα ελέγχου καθώς επίσης και τα  ηλεκτρονικά  έγγραφα .
Η ανησυχία αυτη πρωτοεμφανίστηκε σχετικά με την επιβολή του ΑΦΜ και έχει εξεταστεί απο την Ζ´ ολομέλεια  της Συνοδικής Θεολογικής επιτροπής της Ρ.Ο.Ε. στις 19-20 Φεβρουαρίου  2001.

Καθώς η ανάπτυξη των ηλ. μέσων είναι συνεχής εμφανίστηκε η ανάγκη για διευκρίνιση της θέσης της εκκλησίας .
 Η διευκρίνιση αυτη εκφράστηκε στην επιστολή της Αρχιερατικής Συνόδου του 2004 πρός τους Προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας , στην δήλωση της Ιεράς Συνόδου  του 6 .10. 2005, στον Ορισμό της Αρχιερατικής Συνόδου  2008 και 2009 : «Σχετικα με τα ζητήματα εσωτερικής ζωής και εξωτερικής δραστηριότητας της Ρ.Ο.Εκκλησίας» , καθώς επίσης  και στο διάγγελμα του Ιερώτατου Πατριάρχη Κύριλου πρός τον Αντιπρόσωπο της Ρωσικής Ομοσπονδίας για Ανθρώπινα Δικαιώματα (28.07.2009): «Οι βάσεις της διδασκαλίας της Ρ.Ο.Ε. για την αξιοπρέπεια , ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα».
Με βάση  λοιπόν αυτές  τις  διευκρινήσεις η  δραστηριότητα  οποιοδήποτε ιερέα  και πιστού της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν πρέπει να ειναι αντίθετη με αυτές .

Στις διαφορετικές χώρες υπάρχουν εθνικά σχέδια της "Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης" και σε αυτα τα πλαίσια αλλάζει η νομοθεσία, εμφανίζονται  καινούργιες έννοιες και καινούργια ορολογία πράγμα που  αλλάζει ριζικά τον τρόπο ζωής των υποκειμένων σε αυτήν πολιτών. 

Συχνά διευκολύνεται η διαδικασία συναλλαγής ανάμεσα στον πολίτη  και στους διάφορους  οργανισμούς. Το μεγαλύτερο επιχείρημα για στήριξη της Ηλ. Διακυβέρνησης εκ μέρους του κράτους είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς .
 Η ψηφιοποίηση των εγγράφων και δημιουργία των βάσεων των δεδομένων όντως επιτρέπει πιο καλό έλεγχο και διαφάνεια σε διαφορετικούς τομείς.
Παρ΄όλα  αυτά τα θετικά σημεία, συσσωρεύονται πολλά  προβλήματα σχετικά με την ταυτοποίηση του προσώπου και μάλιστα  γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα .
Σήμερα υπάρχει ανάγκη να γίνει πολιτική, αστική, ηθική και θεολογική επανεκτίμηση αυτών των προβλημάτων .

2. Κώδικες συνταύτισης (identification codes ) και βάσεις δεδομένων ως στοιχεία της παγκόσμιας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 Διάφορα διεθνή  έγγραφα-αποφάσεις (ένα απο τα οποία είναι η " χάρτα της Οκινάβας" για οικουμενική πληροφορική κοινωνία καθιερωμένη απο τις οκτώ χώρες της "G 8" το 2000.) άνοιξαν το δρόμο στην δημιουργία "ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του κράτους" η οποία ανταποκρίνεται στις διεθνείς πρδιαγραφές  που είναι βασισμένες στην κοινή τεχνική και προγραμματική πλατφόρμα.
Τα όργανα του κυβερνώντος συστήματος του κάθε κράτους ενώνονται στο παγκόσμιο σύστημα. 
Συχνά οι νόμοι λειτουργίας των κυβερνο-συστημάτων μεταφέρονται όπως είναι στην κοινωνία  και όλο το σύστημα γεννάει τον κίνδυνο του ολοκληρωτικού ελέγχου και υποχρεωτικής καθοδήγησης του ανθρώπου και της κοινωνίας .

 Οποιοδήποτε στοιχείο του ηλεκτρονικού δικτύου έχει πάντοτε την ταυτότητά του, την διεύθυνσή  του που είναι ένας μοναδικός ψηφιακός  κώδικας. Για αυτο το λόγο η βασική αρχή της παγκόσμιας ψηφιακής κοινωνίας είναι η ταυτοποίηση του κάθε προσώπου με έναν ψηφιακό κώδικα τον οποίο κάθε άτομο χρησιμοποιεί συνέχεια για κάθε συναλλαγή με τον υπόλοιπο κόσμο ( υγεία, εφορία ,τραπεζικό σύστημα, δικαιοσύνη , κράτος......)
Αυτός ο κώδικας υποδηλώνει την ύπαρξη ενός καθοδηγούμενου αντικειμένου που ανήκει στο πληροφοριακό-κυβερνητικό σύστημα και ταυτόχρονα είναι ένα κλειδί στην βάση των προσωπικών δεδομένων του.
Αποδοχή ενός τέτοιου αριθμού σημαίνει ότι ο άνθρωπος συμφωνεί ( εδω δεν έχει σημασία αν το αποδέχτηκε συνειδητά η υποσυνείδητα, η τον έχουν εκβιάσει, η το δέχτηκε καλόβουλα ) με τους όρους λειτουργίας  του συστήματος. 
Απο εδω και πέρα υπάρχει τεχνική δυνατότητα να ελέγχεται κάθε του βήμα, η νομιμοφροσύνη του, η συμφωνία του η όχι σχετικα με ιδεολογίες  και κοσμογονικές αντιλήψεις οι οποίες μπορει να μην συμφωνούν καθόλου με τον Χριστιανισμό. Αυτές λοιπόν οι εξελίξεις αυξάνουν  τον κίνδυνο δημιουργίας προκατάληψης για το άτομο σχετικα με τα θρησκευτικά, τα πολιτικά, και τα αλλα πιστεύω του, μέχρι καιγια τις  κοσμογονικές του απόψεις.

Τελευταία υπάρχει πολύ βάσιμη ανησυχία στην κοινωνία ότι η χρήση του κώδικα μπορει να επιβληθεί στους ανθρώπους ως συνθήκη  της φυσικής τους υπάρξεως.
Ο πολίτης μπορεί να είναι αναγκασμένος να χρησιμοποιεί αυτόν τον κώδικα στην θέση του ονόματος του για περισσότερες συναλλαγές με το κόσμο συμπεριλαμβάνοντας και λήψη τροφής. 

Η χρήση του κώδικα με την  υποστήριξη των σύγχρονων τεχνικών μέσων επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο ακόμα και της προσωπικής ζωής του ατόμου χωρίς φυσικά την συγκατάθεσή του.
Ακόμα και τώρα υπάρχει ανησυχία για τις κινήσεις  που γίνονται σχετικά με την συλλογή  και την επεξεργασία  προσωπικών δεδομένων των παιδιών που σπουδάζουν στα κρατικά ιδρύματα αφού σε  πολλές περιπτωσεις αυτό  γίνεται εκτός ελέγχου ενώ φανερά συλλέγονται  περισσότερα  δεδομένα απο αυτά  που είναι απαραίτητα  στις φοιτητικές και σπουδαστικές τους υποχρεώσεις.

Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι δυνατόν να επεξεργάζονται αυτόματα με στόχο  την λήψη  διαχειριστικών  αποφάσεων σχετικα με το συγκεκριμένο άτομο.Εξ άλλου η  υποβολή του κώδικα ταυτοποίησης  επιτρέπει την  άμεση δημιουργία βάσεως δεδομένων  και την συνεχή  συμπλήρωση και ανάλυση αυτής με δεδομένα του ατόμου.

Πολύ σοβαρή κριτική  εκ μέρους  των πιστών υπάρχει επίσης  ως πρός την υποχρεωτική υποβολή του κώδικα και την μετατροπή του σε αναλλοίωτη ιδιότητα του ατόμου ακόμα και μετα τον θάνατο.

3. Κινητή τηλεφωνία
Η πολύ πια συνηθισμένη κινητή τηλεφωνία  είναι ένα απο τα πιο εύκολα και βολικά μέσα ταυτοποίησης του ατόμου, προσδιορισμού της γεωγραφικής του θέσης, και της  υποκλοπής των συνομιλιών του. Η συνεχώς αυξανόμενη χωρητικότητα των συσκευών  κινητής τηλεφωνίας  τις  μετατρέπει   σε υπολογιστές , πράγμα που αυξάνει  τον  κίνδυνο μιας  μή εγκεκριμένης   πρόσβασης   σε αυτά  τα προσωπικά δεδομένα που ειτε  βρίσκονται  αποθηκευμένα  σε αυτήν είτε  προσδιορίζονται απο τις λειτουργίες της.

4. Το Πρόβλημα της Γενικής Ηλεκτρονικής Κάρτας
Τεχνικό μέσο το οποίο θα ακολουθεί τον άνθρωπο σε περισσότερες συναλλαγές του είναι Γενική Ηλ. Κάρτα (УЭК). 
Είναι μικρο-υπολογιστής παγκόσμιων προδιαγραφών για την ταυτοποίηση ατόμου. Τέτοια κάρτα μαζί με τον ψηφιακό κώδικα επιτρέπει την άμεση δημιουργία συστήματος παρακολούθησης όλων των σημαντικών πράξεων του ατόμου καθώς και της προσωπικής του ζωής. Ένα  τέτοιο σύστημα επιτρέπει την διακυβέρνηση του ατόμου και της κοινωνίας.

Πολλοί πιστοί είχαν ανησυχήσει για τα σχέδια της υποχρεωτικής υποβολής της κάρτας και επέμεναν στην εθελοντική διαδικασία, πράγμα που έγινε, προς το παρόν, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.

5. Κίνδυνος για την ασφάλεια της κοινωνίας και των ατόμων 
Η διαχείριση των παγκόσμιων δικτύων πληροφορικής  ειναι πιο εύκολη και προσβάσιμη  σε παγκόσμια κυκλώματα  τα οποία είναι  οι αρχιτέκτονες του συστήματος, των αρχείων και γενικά   του βασικού προγραμματισμού. Δίκτυα στα οποία μπορούν να παρεισφρύσουν μηχανισμοί που ενδεχομένως  να επιτρέπουν ανά πάσα στιγμή την αρπαγή της πραγματικής εξουσίας.  
Τέτοια τροπή των γεγονότων είναι πολυ πιθανή καθώς η παραγωγή μηχανημάτων  και προγραμμάτων  είναι   δέσμια  πολλών εξαρτήσεων , οπότε είναι πολυ πιθανή ακόμα και η απώλεια της εθνικής κυριαρχίας .

Η εξέλιξη της πληροφορικής  έδωσε δυνατότητα για καινούργιου τύπου εγκλήματα στα  οποία οι  κακοποιοί χρησιμοποιούν τα  ηλεκτρονικά δίκτυα  και τις  σύγχρονες τεχνολογίες . Σήμερα είναι δυνατόν να λυστέψεις μια τράπεζα χωρίς να σπάσεις  χρηματοκυβότια και πόρτες, ενώ βρίσκεσαι  στην άλλη άκρη του κόσμου. Είναι αρκετά εύκολο να κλέψεις χρήματα απο ένα άτομο βρίσκοντας τον κώδικα της κάρτας του. Έτσι οι απλοί άνθρωποι δεν έχουν την δυνατότητα να προστατευτούν απο το  ηλεκτρονικό έγκλημα.

"Ψηφιακες υπογραφές" και νόμοι για την προστασία προσωπικών δεδομένων δεν μπορούν να περιορίσουν την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Οι ειδικοί στην πληροφοριακά συστήματα επιμένουν ότι ακόμα και το πιο εξελιγμένο σύστημα δεν μπορει να εγγυηθεί  την πλήρη προστασία πληροφορίας απο τυχαία λάθη, ιούς, χακάρισμα, σβήσιμο, προμελετημένη αλλαγή.
Από την εμπειρία είναι γνωστό ότι διάδοση των προσωπικών δεδομένων του προσώπου χωρίς την συγκατάθεση του τον καθιστά πολύ ευάλωτο  μπροστά στους κακοποιούς και κακόβουλους ανθρώπους.

Ταυτόχρονα δεν μπορει να αρνηθεί κανείς την χρησιμότητα της εθελοντικής καταχώρησης και χρήσης των πληροφοριών  για την υγεία μερικών ανθρώπων που πάσχουν απο χρονιές αρρώστιες. Χωρίς αυτο συχνά δεν είναι δυνατόν να προστατευτεί η ζωή και υγεία τους.

6. Βιομετρία
Στις καινούργιες τεχνολογίες ταυτοποίησης όλο και πιο συχνά χρησιμοποιούνται τα βιομετρικά δεδομένα, δηλαδή πληροφορίες  για τις φυσικές, φυσιολογικές, ψυχολογικές ιδιότητες και τη συμπεριφορά του ατόμου, αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στα μοναδικά και ανεπανάληπτα χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπινου σώματος. Τέτοια χαρακτηριστικά εινα τα δακτυλικά αποτυπώματα, σχέδιο των  αγγείων του  οφθαλμού, η δομή της ίριδος του οφθαλμού , το σχέδιο του προσώπου η της παλάμης, το  θερμικό πορτραίτο, το σχέδιο απο των φλεβών  στο χέρι, ηφωνή, το βάδισμα, ο γενετικός κώδικας DNA, και αλλα.
Η σύγκριση των δεδομένων που είναι  σκαναρισμένα και ψηφιοποιημένα με τα πραγματικά λέγεται εξακρίβωση. Σε αυτη την περίπτωση δεν χρειάζεται ανθρώπινη επικοινωνία, την δουλειά την ολοκληρώνει ένα μηχάνημα.

Τέτοιες μέθοδοι ειναι πολυ αποδοτικές στην περίπτωση καταπολέμησης εγκλημάτων, στην αποτροπή εισόδου σε κάποιους χώρους και σε μερικές ακόμα περιπτώσεις. Όμως η γενική και επιπλέον υποχρεωτική  λήψη των βιομετρικών παραμέτρων απο όλους τους ανθρώπους είναι καταπάτηση της αξιοπρέπειας του προσώπου. Ηθικοί κανόνες παύουν να υπάρχουν καθώς δεν υπάρχει διαφορά πια ανάμεσα σε αυτα που επιτρέπεται να γίνουν  γνωστά για ένα άτομο και σε εκείνα που  δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούνται.  Όπως το παραδέχονται και οι ειδικοί  κάθε βιο- κώδικας παρέχει πολυ περισσότερα απ´οτι χρειάζεται για την απλή εξακρίβωση του προσώπου. Η δυνατότητες κατάχρησης είναι ορατές -απο την διάκριση στην αποδοχή για εργασία μέχρι τον ωμό εκβιασμό.

7. Ενσωμάτωση διαφόρων ηλεκτρονικών συσκευών  στο ανθρώπινο σώμα (ηλεκτρονικά εμφυτεύματα).
Το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη των τεχνολογιών ταυτοποίησης μπορει να γίνει με την ενσωμάτωση  στον ανθρώπινο οργανισμό μικροσκοπικών συσκευών που επιτρέπουν την παρακολούθηση του ατόμου σε όλους τους τομείς της ζωής του όπως  γεωγραφικές μετακινήσεις κ.α. Ήδη υπάρχουν πολλές τέτοιες συσκευές όπως  υπάρχουν ακόμα και τρόποι να γίνονται ειδικά σημάδια στο δέρμα του ανθρώπου που παίζουν τον ρόλο μικροσυσκευής. 
Υπάρχουν  σχέδια για το πως θα γίνει η υποβολή τέτοιας τεχνολογίας.
Ο αριθμός του ατόμου εκτός απο τα στοιχεία ταυτότητας θα είναι και " κλειδί " για τον τραπεζικο  του  λογαριασμό, τον δορυφορικό  εντοπισμό του μέσω GPS, για όλες τις πληροφορίες σχετικά με  την υγεία του , και γενικά για όλες τις συναλλαγές του. 
Αυτο σημαίνει ότι στο πολυ κοντινό  μέλλον υπάρχει η προοπτική να εκτελείται πλήρης έλεγχος όλης της κοινωνίας.

Μεγάλη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι ήδη υπάρχουν νόμοι που επιτρέπουν την ενσωμάτωση των νανοσυσκευών για επικοινωνία του ανθρώπινου εγκεφάλου με αντικείμενα γύρο του, μέσα μεταφοράς και άλλους ανθρώπους.

8. Περιπτώσεις διάκρισης και καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες συμπεριλαμβανομένων και ορθόδοξων χριστιανών που   δεν επιθυμούν για διάφορους λόγους να μπουν στο καινούργιο σύστημα ταυτοποίησης προσώπου και δεν θέλουν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές ταυτότητες ή άλλες κάρτες -συσκευές οι οποίες φέρουν ή περιέχουν  microchip η barcode που εκτός των άλλων έχουν  πολλές φορές  αμφισβητούμενους συμβολισμούς, καταγγέλλουν την  καταπάτηση του συνταγματικού δικαιώματος τους η οποία γίνεται πολλές φορές και εξ αιτίας της  ανυπαρξίας νομικών εγγυήσεων. 
Συχνά αυτοί οι άνθρωποι χάνουν την πρόσβαση στην σύνταξη , στο σύστημα υγείας, στα επιδόματα αναπηρίας κλπ. 
Χάνεται η δυνατότητα για συναλλαγές που αφορούν την ακίνητη και κινητή περιουσία τους, δεν μπορούν να εργαστούν, ούτε να σπουδάσουν.
 Δεν μπορούν να ανοίξουν καμία επιχείρηση  ούτε ακόμα  και να αγοράσουν εισιτήρια για τα μέσα μεταφοράς. 
Πολυ μικρό ποσοστό απο αυτούς τους ανθρώπους προσφεύγουν  στην δικαιοσύνη. Οι περισσότεροι υποτάσσονται και προτιμούν να υπόμένουν . 
Δημιουργείται μια καινούργια τάξη ανθρώπων που είναι αποκομμένοι απο τις αυτονόητες και θεσμοθετημένές κοινωνικές παροχές . Η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων είναι ηλικιωμένοι, άρρωστοι, και άτομα που χρειάζονται κοινωνική προστασία.

9. Η Εκκλησία για την προστασία της θεόσδωτης ελευθερίας.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αρνείται την ανάγκη του κράτους να απογράφει  τους  πολίτες. Εδω και αιώνες η εξουσία πάντοτε έκανε τις απογραφές των υπηκόων, και έδινε διάφορες ταυτότητες. Αυτα τα μέτρα είναι απαραίτητα για την ασφάλεια και τάξη και για την λειτουργία   της κοινωνίας. Η Εκκλησία συμμετέχει στο διάλογο για τους μεθόδους απογραφής και ταυτοποίησης και δεν αθωώνει αυτούς που προσπαθούν να αποφύγουν τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις η αυτούς που έχουν εγκληματικές προθέσεις ωστόσο προστατεύει το δικαίωμα των πολιτών να ζουν σύμφωνα με τις πεποιθήσεις και πιστεύω τους.

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει την πεποίθηση ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να μην δέχονται αδιακρίτως  όλες τις νέες τεχνολογιες και τα σύμβολα που ενδεχομένως να  υπάρχουν σε αυτές. 
 Οι τεχνολογιες αυτές δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται υποχρεωτικά στον πολίτη στερώντας του την δυνατότητα  χρήσης   εναλλακτικών λύσεων. 
Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η δυνατότητα του πολίτη να μπορεί  να χρησιμοποιεί  το παραδοσιακό σύστημα ταυτοποίησης με όνομα, επώνυμο, ημερομηνία,τόπο γέννησης και  διευθυνση και  τα παραδοσιακά έγγραφα ταυτοποίησης προσώπου. 

Είναι  επιτακτική η  ανάγκη  να απαγορευθεί  δια νόμου  η υποχρέωση των πολιτών  να χρησιμοποιούν αδιακρίτως, κάθε ψηφιακό και ηλεκτρονικό μέσο ταυτοποίησης , όποιο και αν είναι αυτό,καθώς επίσης  και η απαγόρευση  δια νόμου  της υποχρεωτικής  λήψης  βιομετρικών στοιχείων και άλλων προσωπικών δεδομένων του  πολίτη.
Αυτο είναι δυνατόν μόνο όταν υπάρξει ξεκάθαρη νομοθεσία η οποία θα  διασφαλίζει στους πολίτες το δικαίωμα να χρησιμοποιούν  τα  παραδοσιακά έγγραφα ταυτοπίησης και απογραφής. Η πραγματοποίηση τέτοιου τύπου νομοθεσίας θα πρέπει να έχει την απαραίτητη  οικονομική, τεχνική και οργανωτική στήριξη αλλιώς οι τυχόν  εγγυήσεις θα αποτελούν  μια απλή  και ανούσια  τυπικότητα.

Η Εκκλησία καλεί επίσης το κράτος να προσέξει την πρόταση  της για νομική απαγόρευση μαρκαρίσματος πανω και μεσα στο ανθρώπινο σώμα όπως και της ενσωμάτωσης νανοσυσκευών μέσα στο σώμα ή  στον εγκέφαλο του ανθρώπου ή  την δημιουργία βιολογικών  microchips και βίουπολογιστών  με χρήση  των  κυττάρων  του υποκειμένου  σε αυτήν την διαδικανθρώπου.

Η κατοχή των προσωπικών δεδομένων δίνει την δυνατότητα ελέγχου και διακυβέρνησης του ατόμου μέσα απο πολλές πλευρές της ζωής  ( οικονομία, υγεία, οικογένεια, κοινωνικές παροχές, ιδιοκτησία και αλλα), πράγμα  που αυξάνει πρακτικά τον κίνδυνο  εισβολής  ξένων όχι μόνο στο  επίπεδο της καθημερινής ζωής του ατόμου αλλά και στο επίπεδο  που αναφέρεται στον πνευματικό του κόσμο.
Η Εκκλησία συμφωνεί με τις ανησυχίες των πολιτών και θεωρεί απαράδεκτο τον περιορισμό των συνταγματικών δικαιωμάτων τους σε περίπτωση  που θα αρνηθούν  την συλλογή  και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Η απόφαση των πολιτών για χρήση των ηλεκτρονικών μέσων πρέπει να βασίζεται σε πλήρη ενημέρωση για τις συνέπειες που έχει αυτη η απόφαση. Στους πολίτες που έχουν αποφασίσει να χρησιμοποιούν τα ηλ. μέσα είναι απαραίτητη η εγγύηση για την δινατότητα πρόσβασης στην βάση δεδομένων και την δυνατότητα να αλλάζουν και να αφαιρούν όσα δεδομένα δεν έχουν σχέση με την ασφάλεια της κοινωνίας .
Τα ηλεκτρονικά έγγραφα δεν πρέπει να περιέχουν πληροφορίες άγνωστες και ακατανόητες  για τους πολίτες και επίσης δεν περπει να υπάρχουν σύμβολα βέβηλου και ανήθικου  χαρακτήρα η κάτι που μπορεί να προσβάλει τα θρησκευτικά συναισθήματα των πιστών.

 Η Εκκλησία βρίσκεται  σε συνεχή  διάλογο με τις κυβερνήσεις της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Λευκορωσιιας, της Μολδαβίας, του Καζακστάν και των άλλων κρατών πανω σε αυτα τα θέματα και επιδιώκει τον σεβασμό πρός την στάση των πιστών .
Ο Κλήρος, οι μοναχοί και όλα πιστά  τέκνα της Αγίας Εκκλησίας καλούνται να εκδηλώνουννηφάλια την χριστιανική  λογική, να φροντίζουν για την ελέυθερη ομολογία της πίστεώς τους,την  στήριξη του χριστιανικού τρόπου ζωής και να θυμούνται ότι αυτος που παραμένει εν Χριστώ και φυλάει την ενότητα της Εκκλησίας Του μπορεί να αποφέρει καλούς πνευματικούς καρπούς. (βλ Ιω. ιε' 6-12)

Κλασσικοπερίπτωση