Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν. - Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

᾿Επέτειοι τοῦ ἔτους 2013

ἐπιμέλεια Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου

313    διάταγμα τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου ἐν Μεδιολάνῳ περὶ ἀνεξιθρη­σκείας. παῦσις τῶν διωγμῶν ἐν τῇ Δύσει. (1700 ἔτη)

553   5η οἰκουμενικὴ σύνοδος. (1460 ἔτη)

713    ὁ Ἀναστάσιος Β΄ Ἀρμένιος ἀνέρχεται εἰς τὸν θρόνον τῆς αὐτοκρα­τορίας.

813    ὁ Λέων Ε΄ Ἀρμένιος στέφεται αὐτοκράτωρ.

843   ἡ ἀναστηλώσασα τὰς ἱερὰς εἰκόνας σύνοδος ἐν Κωνσταντινουπόλει. (1170 ἔτη)

863   ὁ ἐκχριστιανισμὸς τῶν Σλαύων ὑπὸ τῶν Θεσσαλονικέων ῾Ελλήνων ἁγί­ων Μεθοδίου καὶ Κυρίλλου τῶν αὐταδέλφων. (1150 ἔτη)

963   ἵδρυσις τῆς Μεγίστης Λαύρας καὶ τοῦ κοινοβιακοῦ μοναχισμοῦ ἐν ῾ΑγίῳὌρει ὑπὸ τοῦ ὁσίου ᾿Αθανασίου τοῦ ᾿Αθωνίτου. (1050 ἔτη)

          ἀποθνῄσκει ὁ αὐτοκράτωρ ῾Ρωμανὸς Β΄. τὸν διαδέχεται ὁ Νικηφό­ρος Β΄ Φωκᾶς. (1050 ἔτη)

1143  ὁ Μανουὴλ Α΄ Κομνηνὸς διαδέχεται εἰς τὸν θρόνον τὸν πατέρα του Ἰωάννην Β΄. (870 ἔτη)

1203  οἱ Λατῖνοι τῆς 4ης σταυροφορίας ἐκθρονίζουν τὸν αὐτοκράτορα ᾿Α­λέ­ξιον Γ΄ ῎Αγγελον καὶ ἀναβιβάζουν εἰς τὸν θρόνον τὸν ᾿Αλέξιον Δ΄ ῎Αγ­γελον μετὰ τοῦ τυφλοῦ πατρὸς αὐτοῦ ᾿Ισαακίου Β΄ ᾿Αγγέλου.

1373  οἱ Γενουᾶται καταλαμβάνουν τὴν Λευκωσίαν. (640 ἔτη)

1453 ἡ ἅλωσις τῆς Πόλεως. (560 ἔτη)

1803  [12 δεκ.] τὸ ὁλοκαύτωμα εἰς τὸ Κούγκι τοῦ Σουλίου.

1823  ἡ Β΄ ἐθνικὴ συνέλευσις συνέρχεται εἰς τὸ Ἄστρος τῆς Κυνουρίας. (190 ἔτη)

1833 [7 ὀκτ.] ἡ δραχμὴ καθιεροῦται ὡς ἐθνικὸν νόμισμα τοῦ ἑλληνικοῦ βασι­λείου.
         [16 φεβρ.] κυκλοφορεῖ τὸ πρῶτον φύλλον τῆς ᾿Εφημερίδος τῆς   Κυβερ­νήσεως τῆς ῾Ελλάδος.
         [1 μαρτίου] ἡ πρώτη ἔπαρσις τῆς ἑλληνικῆς σημαίας ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως. (180 ἔτη)

1833 [25 μαρτίου] ἀποθνῄσκει εἰς Παρισίους ὁ ᾿Αδαμάντιος Κοραῆς. (180 ἔτη)

1843 [4 φεβρ.] θάνατος Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. (170 ἔτη)

          ἵδρυσις τῆς ῾Ριζαρείου ἐκκλησιαστικῆς σχολῆς ἐν ᾿Αθήναις. (170 ἔτη)

          κοίμησις τοῦ μητροπολίτου Προύσης Χρυσάνθου (Καράμαλη), ἑνὸς τῶν τριῶν διδασκάλων καὶ ἐφευρετῶν τῆς Νέας Μεθόδου τῆς ἐκκλησια­στι­κῆς μουσικῆς. (170 ἔτη)

1923 ἵδρυσις τοῦ πρώτου κατηχητικοῦ σχολείου ἐν ῾Ελλάδι (90 ἔτη)

         ἔκδοσις τῶν περιοδικῶν «Θεολογία» καὶ «᾿Εκκλησία» (90 ἔτη)

    [17 ἰανουαρίου] συνθήκη τῆς Λωζάνης, ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν, περίπου 1.100.000 πρόσφυγες φθάνουν ἐν ῾Ελλάδι (90 ἔτη)

     [1η μαρτίου] καθιέρωσις τοῦ νέου ἡμερολογίου ἐν ῾Ελλάδι. ἡ 16η
        φεβρουαρίου γίνεται 1η μαρτίου. (90 ἔτη)

   σύμφωνα μὲ τὸ νέον ἡμερολόγιον ἐκδίδεται ὑπὸ τοῦ ᾿Εμμανουὴλ Φαρλέκα τὸ «᾿Εγκόλπιον ἐκκλησιαστικὸν ἡμερολόγιον», τὸ ὁποῖον ἐξειλίχθη εἰς τὰ σημερινὰ «Δίπτυχα» τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος. (90 ἔτη)

1943  [21 ἰαν.] θάνατος τοῦ ἥρωος τῆς Πίνδου Κωνσταντίνου Δαβάκη. (70 ἔτη)
          [27 φεβρ.] θάνατος τοῦ ἐθνικοῦ ποιητοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ. (70 ἔτη)
          [13 δεκ.] ἡ σφαγὴ τῶν Καλαβρύτων ὑπὸ τῶν Γερμανῶν καταδρο­μέων. (70 ἔτη)

Πηγή: http://www.symbole.gr/literature/ghstr/1051-ep2013 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου