Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν. - Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος

Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013

«ΕΜΙΣΗΣΑΝ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ» Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Μέ μίσησαν καί θά ἐξακολουθοῦν νά μέ μισοῦν οἱ ἄνθρωποι, καθώς τό προφήτεψε ὁ Νόμος, καί συγκεκριμένα, ὁ Δαβίδ στούς ψαλμούς του. Μέ μίσησαν, χωρίς καμιά αἰτία καί κανένα λόγο (Ἄλλωστε, τό μῖσος δέν ἔχει καμιά σχέση μέ τή λογική καί τή σωφροσύνη).
Ὁ Ἰησοῦς ἀπευθύνεται πρός τούς μαθητές Του μετά τόν Μυστικό Δεῖπνο. Πρόκειται γιά τό κύκνειό Του ἆσμα, δηλαδή τήν τελευταία, τήν ἀσύγκριτη καί ἀνεπανάληπτη διδασκαλία Του, μέ ἀκροατές τούς μαθητές Του καί ἀποδέκτες τούς γραμματεῖς καί φαρισαίους. Ὅλη αὐτή ἡ διδασκαλία Του - ἀληθινός καί μέγας ἠθικός θησαυρός τοῦ Εὐαγγελίου-, ἀποτελεῖ τήν πρώτη, ἀπό τίς 12 εὐαγγελικές περικοπές, πού διαβάζονται τή Μ. Πέμπτη τό βράδυ στήν Ἀκολουθία τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου,περιλαμβάνεται δέ, στά κεφάλαια τοῦ κατά Ἰωάννην Εὐαγγελίου ΙΓ´- ΙΖ´.

 Σήμερα, ρίχνουμε μιά γρήγορη ματιά στούς τελευταίους στίχους τοῦ ΙΕ΄κεφαλαίου τοῦ κατά Ἰωάννην Εὐαγγελίου. «Εἰ ἐμέ ἐδίωξαν καί ὑμᾶς διώξουσιν». «Θά σᾶς μισοῦν, γιατί δέν εἶστε ἐκ τοῦ κόσμου», δηλαδή, κοσμικοί καί ἁμαρτωλοί. Ἄν δέν ἔβλεπαν τά ἔργα καί τά θαύματα πού ἔκαμα - ἐννοεῖ τούς ἐχθρούς Του - δέ θά εἶχαν καμιά ἁμαρτία. Τώρα ὅμως, μετά ἀπό ὅσα εἶδαν καί ἄκουσαν, παρέμειναν ἄπιστοι καί ἀμετανόητοι. Καί τό ἀκόμα χειρότερο, "μεμισήκασι καί ἐμέ καί τόν Πατέρα μου". Ἐξακολουθοῦν νά μισοῦν καί μένα καί τόν Πατέρα μου. Γιαυτό ἐκπληρώνεται ἡ προφητεία πού ἔλεγε: «Ἐμίσησάν με δωρεάν» ( Ἰω. ΙΕ´ 25).

 Φοβερή προφητεία, ἀλλ᾽ ἀκόμα πιό φοβερή ἡ ἐπαλήθευσή της. «Ἐμίσησάν με δωρεάν». Δυό χιλιάδες χρόνια διδάσκει καί εὐεργετεῖ ὁ Ἐσταυρωμένος καί Ἀναστημένος μέ τόν Πατέρα καί τόν Παράκλητο - "τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, ὅ παρά τοῦ Πατρός ἐκπορεύεται" (ΙΕ´ 26) - καί θαυματουργεῖ μέ τήν Παναγία Μητέρα του καί τά ἑκατομμύρια τῶν ἁγίων μαρτύρων, ἡ δέ ἠθική Του διδασκαλία περί ἀγάπης, εἶναι ἀξεπέραστη στήν παγκόσμια ἱστορία, παρόλ᾽ αὐτά, ὁ Ἰησοῦς καί ἡ Χριστιανική Πίστη, βάλλεται καταιγιστικά!

 Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἔγινε πολεμικός στόχος καί ἀθέων καί βλασφήμων καί διεφθαρμένων καί μάγων καί σατανιστῶν καί ἀκόλαστων καί διεστραμμένων καί παγανιστῶν καί ἑβραίων καί μασώνων καί αἱρετικῶν καί ἀποκρυφιστῶν καί ἰσλαμιστῶν καί πολιτικῶν… καί πολλῶν ἄλλων. Φρίκη σέ καταλαμβάνει καί μόνο νά θυμηθεῖς τόν 70χρονο Νερώνειο καί Διοκλητιάνειο διωγμό τῶν Σοβιετικῶν Ἀρχῶν! Τί πέτυχαν; Τό ἀντίθετο ἀποτέλεσμα... Κι ἔτσι θά συμβαίνει πάντα. Ὅλη ἡ Ρωσία πανηγύρισε φέτος τά 1025 χρόνια τῆς Χριστιανικῆς της Βάπτισης! Ἀλληλούϊα. Αἰνεῖτε τόν Θεόν! Αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ὁ Θεάνθρωπος Κύριος καί Σωτήρας μας, "ἐξῆλθε νικῶν".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου