Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν. - Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013

ΜΕ ΠΟΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΑΝΕΓΕΙΡΕΙ ΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ;Ὑπάρχουν χρήματα διὰ τὴν ἀνέγερσιν τεμένους καὶ τὴν ἀνακαίνισιν ἱστορικῶν τζαμιῶν, τὰ ὁποῖα συνδέονται μὲ τὴν τουρκοκρατίαν καὶ δὲν ὑπάρχουν χρήματα διὰ τὴν Ἐκκλησίαν; Διατὶ ἡ πλειοψηφία τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας διευκολύνει τοὺς πολιτικοὺς ἐξουσιαστὰς εἰς τὰ σχέδιά των ὑπὲρ τῶν παρανόμως εὑρισκομένων εἰς τὴν Ἑλλάδα Μουσουλμάνων, τὴν στιγμὴν κατὰ τὴν ὁποίαν αὕτη δὲν δύναται νὰ ἐξασφαλίση χειροτονίας κληρικῶν ἢ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἢ χρήματα διὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἐκπαίδευσιν ἢ τὴν μισθοδοσίαν τῶν κληρικῶν.

Ἡ κυβέρνησις, ὑπὸ τὰ χειροκροτήματα ὅλων τῶν κομμάτων καὶ τῆς πλειοψηφίας τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν τῆς Ἑλλάδος, προχωρεῖ εἰς τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Μουσουλμανικοῦ Τεμένους εἰς τὸν Βοτανικὸν τῶν Ἀθηνῶν. Ἐχρειάσθησαν πέντε διαγωνισμοί, διὰ νὰ ἀνατεθῆ ἡ ἀνέγερσις εἰς τέσσαρας μεγάλας ἑταιρείας, δύο ἐκ τῶν ὁποίων ἀνήκουν εἰς ἀρχιδιαπλεκομένους ἐπιχειρηματίας, οἱ ὁποῖοι κατηγγέλλοντο ἀπὸ πρώην πρωθυπουργὸν ὡς «ἐθνικὸς ἐργολάβος» ὁ ἕνας καὶ ὡς «ἐθνικὸς προμηθευτὴς» ὁ ἄλλος. Ἡ ἀνάθεσις ἔγινεν εἰς μίαν περίοδον κατὰ τὴν ὁποίαν:

 • Εἰς τὴνΜέσην Ἀνατολὴν ρέει αἷμα ἀπὸ θρη- σκευτικὰς ἔριδας μεταξὺ Μουσουλμάνων. 
• Εἰς τὴν Συρίαν σφάζονται καὶ καταδιώκονται Χριστιανοὶ ὑπὸ Μουσουλμάνων, ἐνῶ εἴχομεν καὶ φαινόμενα καννιβαλισμοῦ ὑπὸ Μουσουλμάνων. 
• Εἰς τὸ Αἰγαῖον αἱ λιμενικαὶ ἀρχαὶ «συνέλαβον» πλοῖον μὲ φορτὶον πολεμικοῦ ὑλικοῦ προοριζόμενον διὰ τὴν Λιβύην, εἰς τὴν ὁποίαν συνεχίζονται αἱ ἐμφυλιοπολεμικαὶ ἔριδες, αἱ διώξεις Χριστιανῶν καὶ ἡ καταλήστευσιςὈρθοδόξων Ἱερῶν Ναῶν. 
• Εἰς τὸ Ἰρὰκ ἔχομεν χιλιάδας νεκροὺς ἀπὸ τὰς διαμάχας Μουσουλμάνων Σουνιτῶν μετὰ Σιϊτῶν ὁμοδόξων των. 
• Εἰς τὴν Τουρκίαν ἔχομεν ἀντιπαραθέσεις μεταξὺ τῶν ἀντιμαχομένων ἰδεολογικῶν μουσουλμανικῶν παρατάξεων.
 • Ἡ Τουρκία θέτει ἀνύπαρκτα ζητήματα «τουρκικῶν» μειονοτήτων εἰς τὰ Δωδεκάνησα καὶ τὴν Θράκην.
 • Ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας ζητεῖ τὴν ἐπαναλειτουργίαν ἱστορικῶν τζαμιῶν εἰς ὁλόκληρον τὴν Ἑλλάδα. 
• Ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Τουρκίας ζητεῖ τὴν μετατροπὴν τῆς Ἁγίας Σοφίας εἰς τζαμί. Εἰς αὐτὴν τὴν περίοδον τῆς ἐντάσεως καὶ τῆς αἱματοχυσίας ἀλλὰ καὶ τῆς πολιτικῆς ἀβεβαιότητος εἰς τὴν Χώραν μας, ἡ κυβέρνησις ἀπεφάσισε νὰ προωθήση τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τεμένους εἰς τὸν Βοτανικόν. Τὸ πράττει δὲ εἰς μίαν χρονικὴν στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποίαν: 

1ον) ἀπειλεῖ τὴν Ἐκκλησίαν μὲ διακοπὴν τῆς μισθοδοσίας τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ μὲ χωρισμὸν αὐτῆς ἀπὸ τοῦ Κράτους.

 2ον) Ἀπειλεῖ νὰ παύση τὴν χρηματοδότησιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαιδεύσεως. 

3ον) Ἀπαγορεύει τὰς χειροτονίας κληρικῶν, τοὺς ὁποίους ἀνιμετωπίζει ὡς δημοσίους ὑπαλλήλους.

 4ον) Καταργεῖ τὴν θρησκευτικὴν ἑορτὴν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ τὸν ἐκκλησιασμὸν κατ᾽ αὐτήν. 

5ον) Ἀναγνωρίζει ὅλα τὰ θρησκευτικὰ αἰτήματα τῶν ἀλλοδόξων καὶ τῶν ἑτεροδόξων, ἐνῶ καταδιώκει τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι καλοῦνται ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τῆς διακυβερνήσεως τοῦ κ. Κων. Σημίτη νὰ ὑποτάσσωνται εἰς τὰ κελεύσματα τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ (διαγραφὴ ἀναγραφῆς θρησκεύματος εἰς τὰς ἀστυνομικὰς ταυτότητας). Μουσουλμανισμοῦ (ἀνέγερσις τεμένους, περιορισμὸς ἤχου καμπάνας, κατάργησις ἐκκλησιασμοῦ, ἐπιβολὴ θρησκειολογίας) κ.λπ. Ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργὸς κ. Ἐρντογάν, διὰ νὰ ἐπιτρέψη τὴν ἐπαναλειτουργίαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης καὶ ἱστορικὰς Ἐκκλησίας (ἄλλας τὰς μετατρέπει εἰς τζαμιά) ζητεῖ ἀνταλλάγματα εἰς τὴν Θράκην, εἰς τὰ Δωδεκάνησα (ἀνεκάλυψεν ἀνύπαρκον Μουσουλμανικὴν μειονότητα) καὶ ἀξιώνει τὴν ἐπαναλειτουργίαν ἱστορικῶν τζαμιῶν, τὰ ὁποῖα συνδέονται μὲ διαφόρους φάσεις τῆς Τουρκοκρατίας εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργὸς ἐζήτει καὶ τὴν ἐπίσπευσιν τοῦ Τεμένους εἰς τὸν Βοτανικὸν συνεπικουρούμενος ἀπὸ τὴν Σαουδικὴν Ἀραβίαν, εἰς τὴν ὁποίαν δὲν ὑφίσταται Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ τιμωροῦνται μὲ φυλακίσεις καὶ χρηματικὰ πρόστιμα οἱ τουρίσται, οἱ ὁποῖοι φέρουν ἐξωτερικῶς τὸν σταυρὸν ἢ ἄλλο χριστιανικὸν σύμβολον. Ἡ Ἀθήνα φαίνεται νὰ ὑλοποιῆ τὰ αἰτήματα τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ. Ἡ κυβέρνησις χρηματοδοτεῖ καὶ ἐπισπεύδει τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τεμένους. Ἡ κυβέρνησις χρηματοδοτεῖ τὴν ἀνακαίνισιν ἱστορικῶν τζαμιῶν (ὡς ἀπαιτεῖ ἡ Τουρκία) διὰ τὰς θρησκευτικὰς ἀνάγκας τῶν Μουσουλμάνων κατὰ τὰς μεγάλας ἑορτάς των. Ἐρωτῶμεν μέ τί ἀνταλλάγματα γίνονται ὅλα αὐτά; 
Ἐπιπλέον: θέλομεν νὰ θέσωμεν εἰς τὴν κυβέρνησιν ἕνα ἐρώτημα: Διὰ ἀσήμαντον ἀφορμὴν εἴχομεν προσφάτως τρεῖς δολοφονίας, αἱ ὁποῖαι ὡδήγησαν εἰς συλλήψεις στελεχῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἐνῶ ἀναζητοῦνται οἱ δολοφόνοι μελῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Πῶς θὰ ἀντιμετωπίση ἡ κυβέρνησις καὶ οἱ ἁρμόδιοι φορεῖς, ἐὰν διὰ ἀσήμαντον ἀφορμὴν ἐκ σπάση «ἐμφύλιος πόλεμος» μεταξὺ Σουνιτῶν καὶ Σιϊτῶν εἰς τὴν Ἑλλάδα; Ἔχει ἀκούσει ἡ κυβέρνησις τὰς ἀπόψεις τῶν εἰδικῶν, οἱ ὁποῖοι ὑπογραμμίζουν ὅτι αἱ ἐμφυλιοπολεμικαὶ ἔριδες τῶν Μουσουλμάνων δὲν πρέπει νὰ «περάσουν» ἀπὸ διαφόρους περιοχὰς τοῦ πλανήτου εἰς τὴν Ἑλλάδα; Ἔχει ἀντιληφθῆ ἡ κυβέρνησις ὅτι τὸ τέμενος εἶναι προσβολὴ εἰς τὴν μνήμην τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων, οἱ ὁποῖοι ἐβασανίσθησαν καὶ ἐμαρτύρησαν, διὰ νὰ μὴ ἐξισλαμισθοῦν; Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὴν διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία ἔδωσε τὸ «πράσινον» φῶς διὰ τὴν ἀνέγερσιν του ὀλίγα …μέτρα ἀπὸ τὴν Ὁμόνοιαν τῶν Ἀθηνῶν καὶ οἱ ἄνθρωποί της εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ εἰς τὸ ὑπουργεῖον Παιδείας (π.χ. Ἐπίσκοπος Διαυλείας κ.λπ.) ἠγωνίσθησαν, ὡς ἀνέγραψε προσφάτως μεγάλη Ἀμερικανικὴ ἐφημερὶς καὶ τὸ ρεπορτάζ της ἀνεδημοσίευσεν τὸ «Ἁγιορείτικον βῆμα» διὰ τὴν ὑπερπήδησιν ἐμποδίων μὲ σκοπὸν τὴν ἀνέγερσιν τοῦ τεμένους. Δὲν θὰ εἴχομεν ἀντίρρησιν, ἐὰν ἐπρόκειτο δι᾽ ἕνα ἁπλὸ τζαμί. Διότι ἄλλος ὁ συμβολισμὸς τοῦ τεμένους καὶ ἄλλος τοῦ τζαμιοῦ. Τὸ τζαμὶ εἶναι καθαρῶς κέντρο προσευχῆς. Ἐνῶ τὸ Τέμενος ἐκτὸς ἀπὸ χῶρος προσευχῆς εἶναι καὶ πολιτιστικὸν κέντρον ὡς καὶ χῶρος φιλοξενίας καὶ ἐκπαιδεύσεως Μουσουλμάνων (ὄχι μόνον εἰς τὸ Κοράνιον ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν ἱερὸν πόλεμον). Ἐρωτῶμεν τὴν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν, οἱ ὁποῖοι ἀδυνατοῦν νὰ ἐπιβάλλουν εἰς τὸ Κράτος χειροτονίας κληρικῶν (συρρικνώνεται ὁ ἐφημεριακὸς κλῆρος εἰς τὰς πόλεις καὶ τὰ χωρία). Θὰ ἐπιτρέψουν τὴν ἵδρυσιν μικρῶν τεμενῶν εἰς τὰς πρωτευούσας τῶν Νομῶν ὁλοκλήρου τῆς Ἑλλάδος; Διότι ἡ πρώην ὑπουργὸς Παιδείας κ. Διαμαντοπούλου εἰς τὴν ἁρμοδίαν ἐπιτροπὴν τῆς Βουλῆς εἶχεν ὁμιλήσει διὰ τὴν ἀνέγερσιν τεμενῶν εἰς ὁλόκληρον τὴν Ἑλλάδα; Ἡ Διοικοῦ σα Ἐκκλησία (ἡ πλειοψηφία της) θὰ συμπορευθῆ ἀκόμη μὲ τὴν πολιτικὴν ἐξουσίαν, ποὺ ἔχει καταβυθίση τὴν Χώραν εἰς τὴν χρεωκοπίαν καὶ τὴν ἔχει παραδώσει εἰς ξένους δανειστὰς καὶ τοκογλύφους; Εἶναι ὅμως δυνατὸν ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία νὰ κατευθύνεται ἀπὸ μίαν ὁμάδα ρασοφόρων καὶ λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἄτυποι ἢ ἔμμισθοι σύμβουλοι τῆς κυρίας Διαμαντοπούλου ἢ τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ κ. Γεωργίου Παπανδρέου; Εἶναι δυνατὸν ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία νὰ ἐργάζεται πρὸς τὸ συμφέρον τῆς παγκοσμιοποιήσεως διακηρύσσουσα διαρκῶς τὴν προσήλωσίν της εἰς τὴν πολυφυλετικὴν καὶ πολυπολιτισμικὴν Ἑλλάδα μὲ τὰς διαρκεῖς ὑποχωρήσεις της εἰς κρίσιμα ζητήματα, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνας; Δὲν ἔχει ἀντιληφθῆ ὅτι αἱ ὑποχωρήσεις ἐξασθενοῦν τὴν θέσιν τῆς Ἐκκλησίας; Δὲν ἔχει ἀντιληφθῆ ὅτι μὲ συγκεκριμένας ἐνεργείας της νομιμοποιεῖ τὴν λαθρομετανά- στευ σιν εἰς τὴν Ἑλλάδα; Ἔχει μεγάλας εὐαισθησίας διὰ τὸν «Μουσουλμάνον ἀδελφόν», ἀλλὰ ὄχι τὰς ἰδίας καὶ πρὸς τοὺς Ἕλληνας. Δίδει διαρκῶς ἐξετάσεις εἰς τὸ πολιτικὸν σύστημα καὶ εἰς τοὺς ἀρχιτέκτονας τῆς παγκοσμιοποιήσεως, ἀλλὰ ὄχι καὶ εἰς τὸν Ἕλληνα Ὀρθόδοξον, ὁ ὁποῖος καταβάλλει τὸν ὀβολόν του διὰ τὴν ἀνέγερσιν Ἐκκλησιῶν, τὴν ἁγιογραφίαν των, τὴν συντήρησίν των ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ φιλανθρωπικὸν ἔργον ἑκάστης ἐνορίας. Δικαίως ὁ πιστὸς λαὸς λέγει ὅτι δὲν ὑφίσταται διοικοῦσα Ἐκκλησία. Αὕτη εἶναι ἀνύπαρκος, λέγει ὁ λαός, τονίζων βεβαίως ὅτι ὑπάρχουν καὶ ἐξαιρέσεις. 

Ὅταν τὸ Κράτος καὶ αἱ πολιτικαὶ κυβερνήσεις του θὰ ἔχουν ἐξισώσει τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μὲ αἱρετικὰς «Ἐκκλησίας», φιλοσοφικὰ ἐργαστήρια, Μασονικὰ καὶ ἀποκρυφιστικὰ κέντρα, μὲ κέντρα τὰ ὁποῖα συνδέονται μὲ τὴν λέσχην Μπίλντερμπεργκ, τότε ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία θὰ ἀντιληφθῆ τὸ μέγα ἔγκλημα, τὸ ὁποῖον ἔχει διαπράξει ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῆς Ἑλληνορθοδόξου ταυτότητος τῆς Χώρας καὶ τῶν Ἑλλήνων, ἐναντίον τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Ἡ σημερινὴ διοικοῦσα Ἐκκλησία ἀγωνίζεται διὰ τὸ συσσίτιον τοῦ ἀδελφοῦ παρανόμου Μουσουλμάνου, τὴν διευκόλυνσιν τῶν θρησκευτικῶν του καθηκόντων (ὅταν αὐτὸς δὲν ἀντιδρᾶ εἰς τὰς διώξεις καὶ τὰς σφαγὰς Χριστιανῶν εἰς τὴν Μέσην Ἀνατολήν, τὸ Πακιστάν, τὴν Ἰνδονησίαν, τὴν Ἀσιατο–αραβίαν κ.λπ.) τὴν πολυφυλετικότητα καὶ τὴν πολυπολιτισμικότητα. Τὸ πράττει δὲ τὴν περίοδον κατὰ τὴν ὁποίαν καταρρέει ἡ παγκοσμιοποίησις καὶ οὐδεὶς ἀναφέρεται εἰς αὐτὴν (ὡς ἔχει παρατηρήσει καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν εἰς πρόσφατον ὁμιλίαν του) καὶ οἱ πολιτικοὶ ἐξουσιασταὶ τῶν Ἀθηνῶν καταγγέλλονται καθημερινῶς ὡς ὑπηρέται ξένων συμφερόντων. Μὲ ἄλλους λόγους ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία συμπορεύεται μὲ τὰ κέντρα διαλύσεως καὶ ἀποσυνθέσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος. Πιστεύομεν ὅτι ὀφείλει νὰ ἀλλάξη γραμμήν. Διὰ νὰ τὸ πράξη ὅμως ὀφείλει νὰ μελετήση τὴν πολιτικὴν τῶν Ἐπισκόπων κατὰ τὴν τουρκοκρατίαν καὶ τὴν στάσιν τῆς διοικούσης Ἐκκλησίας, ὑπὸ τῶν μακαριστῶν Ἀρχιεπισκόπων Ἀθηνῶν Χρυσάνθου καὶ Δαμασκηνοῦ, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς. Ἐὰν τὸ πράξουν θὰ δεκαπλασιασθῆ ἑκάστην Κυριακὴν τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ λαὸς θὰ ἀναφωνήση: Ἀνέστη ἡ πλειοψηφία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

 Γ. ΖΕΡΒΟΣ
Πηγή: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1999

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου