Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν. - Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος

Πέμπτη 22 Μαΐου 2014

Γιά τα θαυμάσια της πίστεως (και όπως μας την παρέδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι! ) Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβάκος

Διά τῆς πίστεως εἰς τόν Θεάνθρωπον Ἰησοῦν Χριστόν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι κατόρθωσαν νίκη λαμπρά. Χωρίς τήν πίστη τήν ζῶσα δέν μποροῦμε νά εὐαρεστήσουμε στόν Θεό καί νά πετύχουμε τή σωτηρία μας. Ὅλα τά μεγάλα καί ἔνδοξα κατορθώματα, ἀπ' ἀρχῆς κόσμου καί μέχρι σήμερα, ἐτελέσθησαν διά τῆς πίστεως.Ἀλλ' ἡ πίστις τήν ὁποίαν εἶχαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ Πατέρες μας ὀλιγόστευσε γιά νά μή πῶ ὅτι ἐξέλιπε, γι' αὐτό καί τά θαύματα ὀλγόσστευσαν. Αἰτία εἶναι ἡ ὀλιγοπιστία μας.
Συγκρίνω τήν πίστη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Δώδεκα ἦσαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί ἐφώτισαν ὅλα τά πεπλανημένα ἔθνη.
Πόσοι σήμερα διάδοχοι τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀρχιερεῖς ὑπάρχουν; ἐν τούτοις ὄχι μόνον πολλά ἀλλόφυλα ἔθνη εὐρίσκονται στό σκοτάδι, ἀλλά καί χριστιανικά ἔθνη στό σκότος διαπορεύονται, καί αὐτό γιατί; γιά τήν ὀλιγοπιστία μας.Ποιά δέ εἶναι ἡ πίστη τῶν σημερινῶν χριστιανῶν, ἐγώ ἐντρέπομαι νά τό πῶ. Οἱ Ἄγιοι Ἀπόστολοι εἶχαν πίστη μέ ἔργα, ἐμεῖς πιστεύουμε μόνον μέ λόγια. Στίς ἡμέρες μας πολλοί οὔτε μέ τά λόγια δέν πιστεύουν. Φανατασθεῖτε ὅτι βρέθηκε μεταξύ τῶν διαδόχων τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἐτόλμησε νά πῆ, ὅτι πρέπει νά βγάλουν τά θαύματα ἀπό τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον καί ἐν τοόυτοις ὀ τοιοῦτος ἔχει ἀμόμη τόν θρόνον του.
Ἀλλά ποιά ἡ πίστη ἠμῶν τῶν Χριστιανῶν, ὅταν ἀκοῦς χριστιανούς νά λέγουν ὅτι πιστεύουν τόν Χριστόν καί αὐτοί οἰ ἴδιοι νά ὐβρίζουν ἐκεῖνον πού προσκυνοῦν ὡς Θεόν; Ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος μᾶς λέγει, ὅτι "καί τά διαμόνια πιστεύουσι καί φρίσσουσι" (Ἰακ. 2, 20), ἀλλ' ἐπειδή δέν ἔχουν ἔργα δέν ὠφελοῦνται· οἱ χριστιανοί ὄχι μόνον ἔργα δέν ἔχουν ἀλλά καί ὑβρίζουν τόν Θεόν, τό ὁποῖον βεβαίως ὁ διάβολος δέν κάμνει, διότι ἐκεῖνος, ὅταν ἀκούει τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἤ δῆ τόν τύπον τοῦ Σταυροῦ, φρίττει καί τρέμει.
Γι' αὐτήν, λοιπόν, τήν αἰτία, μᾶς ἐγακτέλειψε ὁ Θεός καί σμικρινθήκαμε καί κινδυνεύουμε καθημερινά.Ἄς ἀπορρίψουμε τήν ἀπιστία καί ἄς ἐνδυθοῦμε τόν θώρακα τῆς πίστεως καί ἄς κρατοῦμε στερεά τήν πίστη μας καί ἀσάλευτον, ὅπως μᾶς τήν παρέδωσαν οἱ Πατέρες τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας, γιά νά στερωθοῦμε στήν πίστη, στήν ἐλπίδα νά βεβαιωθοῦμε, καί στήν ἀγάπη νά κραταιωθοῦμε καί τύχουμε τῶν ἀιωνίων ἀγαθῶν.
 Ἀμήν.
Λόγοι καί Παραινέσεις Ἀρχιμανδρίτου Φιλόθεου Ζερβάκου
Ἐκδόσεις "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"
Πηγήhttp://katanixis.blogspot.gr/2014/05/blog-post_4655.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου